St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

6 Kap. 3305 Inntekter fra spill og lotterier

Reduksjon i gebyrinntektene

Inntektsbevilgningen i statsbudsjettet for 2004 under post 02 Gebyr forutsatte en viss nedgang i tallet på oppstilte gevinstautomater i forhold til 2003. Det viser seg nå at tallet på oppstilte auto­mater blir høyere enn forutsatt. Dette innebærer økte inntekter. De samlede gebyrinntektene i 2004 øker med om lag 10 mill. kroner.

Det foreslås at inntektsbevilgningen i 2004 under kap. 3305, post 02 Gebyr økes med 10 mill. kroner.