St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004 i samsvar med et vedlagt forslag.