St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

2 Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg

Økt tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken. Tilskuddsordningen har hjemmel i lov, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Det blir gitt tilskudd pr. medlem. Tilskuddssatsen blir beregnet på grunnlag av budsjetterte utgifter og medlemstall i Den norske kirke.

Det er bevilget 101,8 mill. kroner til ovennevnte tilskuddsordning i 2004 under post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslags­bevilgning. De samlede utgiftene til tilskuddsordningen kan for 2004 anslås til 106,8 mill. kroner. Dette er 5,0 mill. kroner ut over bevilgningen for 2004.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 310, post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, økes med 5,0 mill. kroner.

Økt tilskudd til private kirkebygg

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere egenfinansiering. Det blir gitt tilskudd pr. kvadratmeter til nybygg, kjøp av lokaler eller ut­videlse av lokaler. Det er regler for største og minste tilskuddsareal. Det gis tilskudd først når brukstillatelse eller tinglyst skjøte foreligger.

Kultur- og kirkedepartementet har i 2004 mottatt 25 tilskuddsberettigede søknader om tilskudd. Disse utgjør 12 200 kvm. Med en kvadratmetersats på kr 825 utgjør dette et tilskudd i 2004 på 10,1 mill. kroner. I tillegg er det behov for 0,5 mill. kroner til dekning av tilskudd knyttet til klagesaker fra 2003, som er blitt innvilget i 2004. Samlet bevilgningsbehov i 2004 blir etter dette 10,6 mill. kroner. Dette innebærer at det er behov for å øke bevilgningen i 2004 med 1,8 mill. kroner. Beløpet kan dekkes ved tilsvarende reduksjon, jf. omtale under kap. 321, post 75 nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 310, post 75 Tilskudd til private kirkebygg økes med 1,8 mill kroner.