St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

5 Kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

Midler til ekstraordinære sikringstiltak ved museene

Den 22. august 2004 opplevde Munchmuseet et fatalt ran av de verdenskjente maleriene Skrik og Madonna. Ingen av kunstverkene har kommet til rette. Dagen etter ba Kultur- og kirkedepartementet sitt eget fagorgan, ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, om å vurdere trusselbildet og konsekvenser for sikker­heten i museumssamlinger.

Ranet har introdusert et trusselbilde som setter andre krav til sikkerhetstiltak enn det som til nå har vært vurdert som normalt, dvs. tiltak mot brann, tyveri og innbrudd. I lys av det som skjedde i Munchmuseet, har ABM-utvikling, sammen med eksterne spesialister på sikkerhetstiltak og i kontakt med politiet, kartlagt behovet for ekstraordinære strakstiltak i museer som sorterer under Kultur- og kirkedepartementet. De ekstraordinære strakstiltakene skal gjøre det vanskeligere å gjennomføre ran i de aktuelle muse­enes åpningstid. Tiltakene gjelder både over­våkingsutstyr og fysiske tiltak og skal sikre ut­valgte kunstverk/klenodier av spesielt høy verdi/symbolverdi.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 325, post 73 Prosjekt og utviklingstiltak økes med 5 mill. kroner.