St.prp. nr. 58 (1998-99)

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Samferdselsdepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside