St.prp. nr. 58 (1998-99)

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Til innholdsfortegnelse

7 Om det nye selskapets virksomhet

7.1 Virksomhetsområde og ambisjoner

Det nye selskapet skal viderutvikle en posisjon som ledende leverandør av kommunikasjons- og informasjonstjenester i den nordlige delen av Europa. Med dette som utgangspunkt er ambisjonen å ekspandere internasjonalt for å bli en ledende aktør i Europa og globalt innen områder der selskapet har eller kan utvikle kompetanse- og konkurransefordeler, som innen mobil- og satellittkommunikasjon og Internett og andre IP (Internet Protocol)-baserte tjenester og anvendelser.

7.2 Strategi og satsingsområder

Det nye selskapets overordende strategi vil bli utformet med sikte på å øke lønnsomheten innenfor de nordiske telekommunikasjonsvirksomhetene gjennom effektivitetsforbedringer, og samtidig utnytte de kompetansefordeler som er oppnådd på disse markedene for å skape vekst når det gjelder nye aktivtiteter og nye markeder.

Forretningsporteføljen vil i hovedsak omfatte tre aktivitetsområder:

  • Faste kommunikasjonstjenester i Norden. Fokus vil være rettet mot distribusjon av et bredt sortiment av kommunikasjonstjenester, samt utvikling og drift av de faste nettene, basert på posisjoner som allerede er etablert, spesielt i Norge og Sverige. Disse aktivitene gir i stor grad operative synergieffekter, og representerer betydelige verdier når det gjelder profil, kontanstrøm og aktiva. Kundesegmentene er privatkunder, små, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner, samt offentlig sektor.

  • Etablerte og nye vekstområder. Fokus vil være rettet mot økt utbredelse i etablerte markeder, geografisk ekspansjon og verdi for aksjonærene, med utgangspunkt i høye krav fra kundene og den kompetanse som er utviklet på det nordiske markedet. Virksomhetene vil være rettet mot markeder i og utenfor Norden. Mobilkommunikasjon og Internett og andre IP-baserte tjenester utgjør de primære satsingsområdene for europeisk og global ekspansjon. Andre vekstområder vil være systemintegrasjon, TV-distribusjon og kabel-TV, satellitt- og katalogvirksomhet.

  • Internasjonale porteføljeinvesteringer i første rekke i Østersjøområdet. Verdiskapning vil skje gjennom aktivt eierskap og kompetanseoverføring.

Posisjonen som det ledende kommunikasjonsselskapet i det nordlige Europa vil bygge på både heleide og deleide selskaper der det nye selskapet vil ha strategisk innflytelse, samt gjennom partnerskap for å dele risiko og få tilgang til komplimentær kompetanse.

7.3 Internasjonalisering

Et viktig siktemål med etableringen av det nye selskapet er å skape forutsetninger for en forsterket internasjonalisering av virksomheten. Utgangspunktet vil være det nye selskapets sterke posisjon på det høyt utviklede tele- og IT-markedet i Norden, og de posisjoner de to selskapene hver for seg har etablert i Europa og i andre deler av verden.

Internasjonaliseringen vil skje gjennom samarbeid med partnere for konsernets ulike forretningsvirksomheter. For nordiske kunder vil det nye selskapet tilby tjenester med global rekkevidde. De enkelte forretningområdene vil selv ha ansvaret for internasjonaliseringen av sine aktiviteter. For å bistå og støtte dem i denne prosessen, identifisere nye forretningsmuligheter, styrke det lokale nærværet og lette markedsarbeidet, blir det etablert et internasjonalt senter i Oslo.

7.4 Innovasjon og FOU-virksomhet

Det nye selskapet vil drive innovasjon og nyskapning som en offensiv del av selskapets strategiske posisjonering. Dette vil bli gjennomført i kraft av egen kompetanse og gjennom partnerskap for at konsernet stadig skal utvikle aktiviteter og tilby avanserte teknologiske tjenester. Det nye selskapet vil samarbeide med de fremste globale aktørene innen telekommunikasjon, IT og multimedia for å dra nytte av deres FOU-arbeid. Egen spisskompetanse på prioriterte områder vil samtidig utgjøre en forutsetning for å fungere som en attraktiv samarbeidspartner.

Selskapenes FOU-virksomhet skal videreutvikles i både Norge og Sverige, samt i andre ledende teknologiske sentre i andre land dersom dette kan bidra til konsernets konkurransedyktighet.

7.5 Organisasjon og ledelse

Organisering, styring og ledelse av det nye selskapet skal baseres på forretningsmessige prinsipper. De avtalte integrasjonsprinsippene, jf. 6.2.4, skal også sikre balanse mellom selskapene når det gjelder innflytelse, ledelse og lokalisering.

7.6 Personell og kompetanse

Kompetanse og kvalifiserte medarbeidere vil være den mest kritiske ressurs for det nye selskapet. Drifts-, ansettelses- og belønningsformer må være tilpasset og utvikles for å trekke til seg ulike typer kompetanse. Utvikling av medarbeidernes kompetanse og personlig karriereplanlegging vil utgjøre et prioritert satsingsområde.

Det nye selskapet kommer til å ha ansettelsesvilkår og lønnsfastsettelse tilpasset hvert lokalt marked der selskapet er aktivt. De avtaler som gjelder for ansatte i Telenor og Telia kommer til å gjelde videre også i det nye selskapet. Muligheten for ansatte i Norge til å ta ansettelse i Sverige, og for ansatte i Sverige til å ta ansettelse i Norge, vil bli stimulert.

7.7 Avkastningskrav og utbyttepolitikk

De statlige eierne skal utøve et profesjonelt og forretningsmessig eierskap overfor selskapet. Kapitalavkastningen skal ligge på samme nivå som for sammenlignbare europeiske teleselskap. Eierne vil vurdere selskapets kapitalstruktur, og det vil bli formulert en utbyttepolitikk som er best mulig egnet til bygge opp under verdiskapningen. En nærmere vurdering av disse spørsmålene vil det være mest hensikstmessig å foreta bl.a. som ledd i forberedelsene for børsintroduksjon av selskapet.

Til dokumentets forside