St.prp. nr. 58 (1998-99)

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Til innholdsfortegnelse

9 Administrative og økonomiske konsekvenser

9.1 Viktige endringer i styringsopplegget som følge av ny eierform

Viktige endringer i styringsopplegget følger av at særbestemmelsene for statsaksjeselskaper vil falle bort. Dette gjelder reglene for valg av styremedlemmer, reglene som gir Regjeringen adgang til å overprøve selskapets beslutninger i visse saker (store investeringer og omlegging/rasjonalisering av driften som har store sysselsettingskonsekvenser) og regelen om at generalforsamlingen ikke er bundet av styrets forslag til utbetaling av utbytte.

Andre viktige endringer i styringsopplegget følger av at det ikke vil være grunnlag for å videreføre de mer sedvanebaserte ordninger for styring av statsaksjeselskaper, som det vedtektsfestede krav om at det hvert år skal legges fram en plan for virksomheten (§ 10-plan), og at det jevnlig skal legges fram stortingsmeldinger om selskapets virksomhet.

Departementet vil nøye følge utviklingen i samfunnsforpliktelsene framover, særlig mht. de regionale og distriktsmessige konsekvensene. Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan formålstjenelige informasjonskanaler om utviklingen i telebransjen kan utvikles under de endrede rammebetingelsene.

Eierskapets departementstilknytning har vært vurdert. Det er Regjeringens oppfatning at det vil kunne være uheldig å endre departementstilknytning under selve omdanningen av selskapets eierform. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet når delprivatiseringen er gjennomført og paritet i eierskapet er oppnådd, men vil bemerke at delprivatiseringen i seg selv vil medføre endring i eierrollen som gir større avstand til rollen som regulatør, jf. 4.1.3.

9.2 Sammenslåingens betydning for verdien av statens aksjeinnehav og aksjesalg

Sammenslåingen av Telenor og Telia antas å skape betydelige synergieffekter som vil komme eierne av det nye selskapet til gode. For den norske staten som eneeier av Telenor AS og med en eierandel på 40 pst. i det nye selskapet, vil disse synergieffektene gi seg utslag i betydelig økt verdi av statens aksjeinnehav.

For å forberede børsintroduksjonen og det offentlig salget er det enighet om å nedsette en styringskomite på seks medlemmer med to medlemmer utpekt av hver av statene og to medlemmer fra det nye selskapet. Salget vil bli organisert slik det er vanlig ved slike store offentlige aksjesalg. Det er forutsatt at utgiftene knyttet til børsintroduksjonen og det videre nedsalget skal fordeles pro rata mellom den norske og svenske stat i forhold til de respektive andeler som skal selges. Disse utgiftene vil komme til fradrag i provenyet ved aksjesalget.

9.3 Forslag om lovendring

Statsaksjeselskapsformen for Telenor AS er lovfestet, jf lov 24 juni 1994 nr 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap. Det ble også vedtatt en annen lov ifm omdanning av Televerket til aksjeselskap, jf lov 24 juni 1994 nr 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse retter etter lov av 24. mars 1983 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket. Regjeringen har på denne bakgrunn også fremmet forslag om lovendring, jf. Ot.prp. nr. 49 (1998-99).

Til dokumentets forside