St.prp. nr. 58 (1998-99)

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Til innholdsfortegnelse

5 Om Telenor og Telia

5.1 Telia AB

Telias mål er å være det ledende telekommunikasjonsselskapet i Norden og Østersjøområdet. Dette gjelder både innenfor den etablerte fastnettvirksomheten og på vekstområder som mobilkommunikasjon og Internett. Telia er videre en meget sterk aktør når det gjelder salg av nettkapasitet til andre aktører både i Europa og mellom Europa og USA. Utenfor Europa investerer Telia gjennom sitt datterselskap Telia Overseas først og fremt i mobillisenser som bygges opp til nye konkurransekraftige operatører.

Telias forretningsvirksomhet er inndelt i åtte forretningsområder og tre markedsområder. Forretningsområdet Nät har ansvar for utvikling og drift av Telias faste nett og selger nettkapasitet og nettprodukter til eksterne interessenter. Forretningsområdet Publik Kommunikation tilbyr fastnettbaserte tjenester til mindre bedrifter og privatkunder i Norden. Forretningsområdet Företagskommunikation tilbyr fasnettbaserte og tjenesteintegrerte løsninger for mellomstore og store bedrifter i Norden. Forretningsområdet Mobil Kommunikation har ansvar for utbygging og drift av mobilnett og tilbyr mobiltjenester i Norden. Forretningsområdet System og Service tilbyr kundeutstyr, service og installasjonskonsepter for bedriftskunder i Norden. Forretningsområdet Infomedia tilbyr katalog- og informasjonstjenester på samtlige valgte geografiske markeder. Forretningsområdet Financial Services tilbyr finansielle tjenester og betalingstjenester på samtlige valgte geografiske markeder. Forretningsområdet International har ansvar for telekommunikasjonsvirksomheten utenfor Norden.

Omsetning og resultater

Teliakonsernets driftsinntekter økte i 1998 med 12 pst etter korrigering for salg av virksomhet. Omsetningsøkningen skyldes i stor grad vekst i trafikkvolumet.

Tabell 5.1 Nøkkeltall Telia 1996-98*

Mill. svenske kr (SEK) 1998 1997 1996
Driftsinntekter 51 240 46 444 43 324
Driftsresultat 7 596 4 844 4 796
Resultat etter finansielle poster 6 798 4 031 3 622
Resultatmargin (%) 14,8 10,4 11,1
Årsresultat 4 491 2 735 2 304
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 18,0 11,9 12,6
Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 18,3 12,4 11,0
Sysselsatt kapital 42 544 44 652 42 248
Egenkapitalandel (%) 39,5 35,6 34,9

* Pga. en del forskjeller i norske og svenske regnskapsdefinisjoner vil bruk av norske termer ikke gjengi Telias regnskapstall på en fullt ut sammenlignbar måte.

Omsetningen på markeder utenfor Sverige økte med om lag 14 pst til 6 159 mill. SEK. Inklusive Telias andel av de tilknyttede selskapenes driftsinntekter utgjorde omsetningen på utenlandske markeder ca. 21 pst av de totale driftsinntektene.

Omsetningen av fastnettbaserte tjenester i Sverige økte med 8 pst. Fast telefoni økte med 5 pst, mens Internett og trafikk til mobile nett stod for den sterkeste veksten. For de mobile tjenestene i Sverige økte omsetningen med 13 pst. Veksten skjedde innenfor GSM-området, dels gjennom økt kundetilstrømning og dels gjennom økt trafikk pr. kunde.

Konkurransen på det svenske markedet fortsetter å presse prisene nedover på de mest lønnsomme tjeneste- og kundesegmentene innenfor alle forretningsområdene. Volumveksten og iverksatte effektiviseringstiltak gir imidlertid positiv effekt. Resultatene i den etablerte virksomheten i Sverige ble betydelig bedre i 1998 sammenlignet med 1997. Bruttomarginene i de fastnettbaserte og mobile tjenestene var fullt på høyde med det sammenlignbare selskaper kan vise til.

For å sikre vekst på lang sikt investerer Telia i nye verdiøkende tjenester og i geografisk ekspansjon. Telias evne til å utnytte sine kompetansefortrinn og skape verdiøkning vises ved avhendingen av eierandelen i det italienske selskapet Omnitel i 1998 som ga en realisasjonsgevinst på 3 308 mill. SEK. Som et ledd i arbeidet for å øke fokuseringen om kjernevirksomheten solgte Telia i fjor kommersielt interessante eiendommer som ga en realisasjonsgevinst på 1 915 mill. SEK. Resultatet for 1998 er for øvrig belastet med betydelige restruktureringskostnader i tilknytning til personalreduksjoner.

Egenkapitalrentabiliteten etter skatt ble vesentlig forbedret i 1998 og lå langt over det langsiktige målet på minst 11 pst.

Finansiell stilling

Konsernets finansielle stilling ble styrket i 1998 i hovedsak som en følge av avhending av aksjer og eiendommer Soliditeten (egenkapitalandelen) økte betydelig og ligger nå på linje med det langsiktige målet på 40 pst.

Markedsandeler (1998)

Telia opprettholdt sin ledende stilling innen fastnettbaserte tjenester i Sverige og styrket samtidig sin posisjon i det øvrige Norden. I Sverige var markedsandelen for hhv. innenlands- og utenlandssamtaler 70 og 60 pst. For lokalsamtaler hadde Telia en markedsandel på 99 pst. I det øvrige Norden varierte Telias markedsandeler for hhv. innenlands- og utenlandssamtaler med 2 -5 pst. og 5 -11 pst. Telia styrket sin stilling som Internettleverandør og oppnådde en markedsandel på 37 pst i Sverige og hhv. 10 og 13 pst i Danmark og Norge.

Innenfor mobilområdet hadde Telia en markedsandel på 59 pst i Sverige og 6 pst i Danmark.

Telia styrket i 1998 ytterligere sin posisjon i Østersjøområdet gjennom oppkjøp av aksjemajoriteten i Litauens tradisjonelle operatør innen fast- og mobiltelefoni sammen med finske Sonera.

Telia opprettholdt sin sterke stilling innenfor katalogområdet i Norden, samtidig som ny virksomhet ble etablert i de baltiske land, Polen og Russland.

Mål og utsikter for 1999

I 1999 fortsetter arbeidet med å effektivisere og rasjonalisere den etablerte virksomheten samtidig som konsernet utvikler evne til å sy sammen og integrere egne og andres produkter til målrettede tilbud til privat- og bedriftskunder. Det skal satses på å utvide båndbredden i nettene, og Telia tar sikte på å utvikle et konsept for personlig kommunikasjon. Telia vil forsøke å styrke sin stilling ytterligere i Østersjøområdet bl.a. gjennom ekspansjon i deler av det vestlige området av Russland. Den globale nettvirksomheten skal bygges opp gjennom strategiske investeringer i kabler på attraktive markeder i første rekke i Europa. Innføring av fast operatørforvalg og nummerportabilitet vil utsette Telia for sterkere konkurranse der selskapet har status som etablert operatør, men åpner også nye muligheter på markeder der Telia opptrer som nykommer, for eksempel i de nordiske nabolandene.

5.2 Telenor AS

Telenor har som mål å være det ledende tele-, IT- og medieselskapet i Norge. Med dette utgangspunkt skal Telenor utvikles videre til et internasjonalt tele- og IT-konsern som skaper verdier for eier og samfunn.

I dag er Telenor det eneste selskapet i Norge som tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen telefoni og datakommunikasjon, mobiltelefoni, Internett, IT og satellittkommunikasjon. Telenor er aktiv i 12 mobiloperatørselskaper i utlandet, er blant de største innen satellittdistribuert kringkasting, har 8 heleide datterselskaper innen satellittkomunikasjon og har i tillegg etablert utenlandsvirksomhet innen katalog, Internett og engrosmarkedet for salg av kapasitet mellom operatører.

Telenor består av morselskapet Telenor AS med datterselskaper. Konsernet er organisert med et konsernsenter med staber, støttefunksjonene Telenor Kapital og Finans og Telenor FoU og har i alt ni forretningsområder. Forretningsområdet Telenor Bedrift har ansvar for de største bedriftskundene. Telenor Programvare tilbyr administrative og økonomiske støttesystemer innen bank, offentlig forvaltning og helse. Telenor IT Service og Installasjon utfører installasjoner, service og vedlikehold innenfor tele, data, elektro, sikkerhet og integrerte løsninger. Telenor International har til oppgave å utvikle lønnsomme virksomheter i et internasjonalt marked, særlig innen mobil- og satellittkommunikasjon og globale fastnettjenester. Telenor Mobil er Norges ledende leverandør av mobile tjenester. Telenor Privat tilbyr fasttelefontjenester til privat- og småbedriftsmarkedet. Telenor Nett har ansvaret for utbygging og drift av fastnettet i Norge. Telenor Nextel er konsernets tyngdepunkt og kompetansesenter innen Internett både i Norge og internasjonalt. Og Telenor Plus omfatter konsernets satsing på verdiøkende tjenester, særlig innen katalogvirksomhet, TV-distribusjon og elektronisk marked.

Omsetning og resultater

Telenorkonsernets driftsinntekter i 1998 var 28.380 mill. kr. Dette er en økning på over 11 pst. i forhold til 1997. Økningen kommer i hovedsak fra nettbaserte tjenester, inkludert satellitt og mobiltelefoni. Samlet er prisene på leide samband, mobil- og fastnettgenerert trafikk redusert med ca 575 mill. kr i forhold til 1997, basert på samme volum. Beregnet ut fra volum i 1998 utgjør prisreduksjonene ca 800 mill. kr. Korrigert for effekt av kjøpte og solgte selskap er det en inntektsvekst fra 1997 til 1998 på ca 9 pst.

I både bedrifts- og privatmarkedet har det gjennom året vært en sterk vekst i antall trafikkminutter generert i fastnettet. I forhold til 1997 var veksten samlet på i overkant av 16 pst. Det var størst vekst i lokaltrafikk og trafikk til mobilnettene. Veksten i lokaltrafikken er i stor grad drevet av Internett-basert virksomhet, som ved utløpet av året stod for ca 20 pst. av lokaltrafikken. Den positive utviklingen for mobilgenerert trafikk, både som følge av vekst i antall abonnenter og økt trafikk pr abonnent fortsatte gjennom 1998. Videre har økt kapasitet gjennom satellittene Thor II og III, samt økt salg av mobile satellittjenester bidratt til inntektsøkningen.

Tilknyttede selskaper viste samlet et underskudd på 1.391 mill. kr mot et underskudd på 685 mill. kr i 1997. Dette gjenspeiler at Telenor nå har flere større internasjonale engasjement, i hovedsak knyttet til mobiloperasjoner, som er i en tidlig oppstarts- eller driftsfase. Med åpningen av mobilnettene i Tyskland, Østerrike, Hellas og Ukraina i 1998 er alle mobiloperasjonene utenfor Norge i drift.

Netto salgsgevinster justert for nedskrivninger av aksjer og eiendommer utgjør ca 450 mill. kr i forhold til ca 140 mill. kr i 1997.

Telenor-konsernets resultat før skatt i 1998 ble 2.507 mill. kr, en økning på 592 mill. kr i forhold til 1997. Resultatet gjenspeiler den sterke veksten i markedet for nettbaserte tjenester, inkludert satellittvirksomhet og mobiltelefoni. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital var i 1998 på 11,6 pst. mot 10,6 pst. i 1997. Avkastningen i Norge var på 22 pst. mot 16 pst. i 1997.

Tabell 5.2 Nøkkeltall Telenor 1996-98.

Mill. norske kr 1998 1997 1996
Driftsinntekter 28 380 25 518 22 170
Driftsresultat 3 847 2 766 2 613
Resultat tilknyttede selskaper - 1 391 - 685 -
Årsresultat 1 286 1 200 1 910
Resultatmargin (%) 8,8 7,5 10,6
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 11,6 10,6 10,6
Egenkapitalrentabilitet (%) 15,3 12,9 17,8
Totalkapital 39 780 33 628 29 580
Sysselsatt kapital 29 343 42 764 20 393
Egenkapitalandel (%) 44,4 44,7 49,6

Finansiering og investering

Finanspostene viste en netto inntekt på 51 mill. kr i 1998, som er en forbedring fra 1997 med 217 mill. kr. Telenor har i løpet av 1998 realisert gevinster, fratrukket nedskrivninger på aksjeposter, på ca 240 mill. kr. I 1997 var salgsgevinster ikke inkludert i finansinntektene. Videre har utbytte fra satellittorganisasjoner og renter på finansplasseringer økt. I 1998 er det kostnadsført 60 mill. kr i valutatap på gjeld.

Netto rentebærende gjeld har i løpet av 1998 økt med 2,2 mrd. kr til 11,5 mrd. kr. Til tross for et høyt investeringsnivå har behovet for nye låneopptak vært begrenset på grunn av positiv kontantstrøm fra driften, inklusive salg av eiendommer og verdipapirer, og ny egenkapital fra staten.

Konsernets investeringer i varige driftsmidler, langsiktige aksjer og satellittorganisasjoner i 1998 var 9,3 mrd. kr som er 0,4 mrd. kr høyere enn i 1997. Investeringer til utbygging/oppgradering av telenettet innenlands utgjorde 3,8 mrd. kr. Øvrige innenlandske investeringer beløp seg til 1,9 mrd. kr. Investeringene utenfor Norge, som i 1998 beløp seg til 3,6 mrd. kr, har i stor grad gått til kjøp av eierandeler og innskudd i utenlandske mobilrelaterte virksomheter og investering i satellitt (Thor III).

Utsiktene fremover

1998 har vært preget av turbulens i internasjonal økonomi. I Norge har rentenivået økt, og det er større usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi i tiden fremover. Disse forhold har imidlertid ikke endret bildet av et nasjonalt og internasjonalt tele- og IT marked i fortsatt vekst.

På hjemmemarkedet har Telenor foretatt store investeringer i ny infrastruktur og moderne teknologiløsninger, som gjør det mulig å tilby det norske markedet nye og mer effektive produkter og tjenester til priser som er blant de laveste i Europa. Utenfor Norge har Telenor etablert seg som en attraktiv alliansepartner med spesialkompetanse innenfor bl.a. satellitt- og mobilkommunikasjon. I tillegg har verdien av Telenors utenlandsengasjementer utviklet seg svært positivt og har et betydelig fremtidig inntektspotensial.

Til dokumentets forside