St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2005

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg

Aslak J. Eira (leder)

Berit Ellen G Jåma

Anders Somby

Sakkyndig/rådgiver

Gaute Elvesæter Helland

Ellinor Guttorm Utsi

Sekretærer

Anne Cathrine Rørholt

Per M. Sara

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg

Almar Sagelvmo (leder)

Johan Ingvald Hætta

Marit Myklevold

Sakkyndig/rådgiver

Solveig Nowacki (Landbruks- og matdepartementet)

Sigurd Svela (Landbruks- og matdepartementet)

Hans Roar Christiansen (Reindriftsforvaltningen)

Tone Seppola (Reindriftsforvaltningen)

Mikkel Ailo Gaup (Reindriftsforvaltningen)

Máret Guhttor (Kommunal- og regionaldepartementet)

Jan Abrahamsen (Miljøverndepartementet)

Observatør

Brita Oskal Eira (Sametinget)

Tolk

Heaika Nilsen Skum

Mikkel Magnus Utsi

Sekretær

Morten Floor

Forhandlingsutvalgene er enige om en reindriftsavtale for 2005/2006, gjeldende fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet. Det er inngått følgende protokoll:

Dekning av kostnader ved tiltak som følger av radioaktiv forurensning

  1. Partene er enige om at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 3,5 mill kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i slaktesesongen 2005/2006. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene.

  2. Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2005/2006 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes.

  3. Konklusjonene fra arbeidsgruppene som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalene for 1992 og 2002/2003 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

  4. Endelig sluttfinansiering av tiltakene for slaktesesongen 2005/2006 tas opp i forbindelse med forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2006/2007.

Oslo, 16. februar 2005

Aslak J. Eira

Almar Sagelvmo

Til dokumentets forside