St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om reindriftsavtalen

5.1 Avtaleperiode

Den reindriftsavtalen som nå er fremforhandlet vil tre i kraft 1. juli 2005 og gjelde fram til 30. juni 2006. Årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordelingen av den gjelder budsjettåret 2006. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2005-2006) Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen.

5.2 Priser

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg, kan Landbruks- og matdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

Ved fastsettelse av importbestemmelsene for reinkjøtt har Landbruks- og matdepartementet lagt til grunn at tollsatsene innenfor importkvotene i perioden 01.07.04 – 30.06.05 skal fastsettes slik at importprisen inkl. toll utgjør minimum 60 kroner per kg for helt slakt. Denne ordningen med fastsatt minstepris på 60 kroner per kg vil bli videreført for perioden 01.07.05 – 30.06.06.

Lagersituasjonen og markedssituasjonen for reinkjøtt driftsåret 2004/2005 tilsa at det ikke var behov for å supplere norsk produksjon med import av reinkjøtt. På bakgrunn av dette, besluttet Statens landbruksforvaltning i samråd med Reindriftens importutvalg, ikke å legge ut noen importkvote med redusert toll for reinkjøtt og levende rein til slakting, verken høsten 2004 eller våren 2005.

5.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det ble for avtaleperiopden 2004/2005 gitt en ordinær bevilgning til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) på 33,5 mill kroner. For avtaleåret 2005/2006 foreslås en økning av bevilgningen på 0,8 mill kroner til 34,3 mill kroner.

Partene er enige om å avsette 4,5 mill kroner til forskning og veiledning i 2005. Dette er tilsvarende bevilgning som for 2004. Midlene fordeles av et eget forskningsstyre oppnevnt av avtalepartene. Reindriftens strategiske plan for forskning og formidling i reindriften for perioden 2002-2005 danner grunnlag for styrets prioriteringer. I tillegg kan også styret utlyse forskningsoppdrag etter behov. I den forbindelse vises det til avtaleforhandlingene hvor avtalepartene ble enige om at søknader som har som formål å sikre en mer forutsigbar og en bedre markedssituasjon for reinkjøtt skal prioriteres. Det ble vist til at bakgrunnen for denne prioriteringen ligger i den svært varierende markedssituasjonen for reinkjøtt de siste år, samt at reindriftsutøverne ikke har fått slaktet ønsket mengde. I forkant av styrets behandling av søknadene, skal søknadene som tidligere, kvalitetsvurderes av Norges forskningsråd.

Det har de senere år vært avsatt midler fra RUF til Samisk utviklingsfond (SUF) for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår. Formålet med overføringen fra RUF til SUF er å øke den reelle verdiskapingen i tilknytning til reindriftsnæringen. Midlene skal brukes til å støtte kombinasjonsnæringer der reindrift inngår. Midlene skal primært brukes til støtte og utvikling av binæringer i reindriften. Overføringen er som tidligere år 2,0 mill kroner.

Avsetningen til konfliktforebyggende tiltak er lagt inn med 1,0 mill kroner for 2005. Dette er tilsvarende bevilgning som i Reindriftsavtalen 2004/2005. I Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og jordbruk, er administrasjonen og avgjørelsesmyndigheten lagt til Innovasjon Norge, avd Troms, og med Landbruks- og matdepartementet som klageinstans.

Partene ble enige om å sette av 7,7 mill kroner over RUF til verdiskapingsprogrammet for reindriften. Bevilgningen dekker også kostnader til administrasjon av ordningen i Innovasjon Norge, og innebærer et uendret aktivitetsnivå. Med bakgrunn i til tider en vanskelig markedssituasjon i reindriften, skal VSP-rein prioritere søknader om markeds- og salgsfremmende tiltak.

Partene er videre enige om å sette av inntil 6,0 mill kroner over RUF til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall. Dette er en reduksjon på 4 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005.

Avtalepartene er enige om at det er viktig å sette av midler til kvinnerettede tiltak under reindriftsavtalen. Imidlertid er det en klar forutsetning at midlene benyttes langt mer målrettet enn i dag, og at anbefalingene i evalueringsrapporten i forhold til denne ordningen blir fulgt opp. Det skal utarbeides en ny strategi for bruken av disse midlene. Avsettingen til kvinnerettede tiltak er videreført med 1 mill kroner.

Partene er enige om en videreføring av fag­brevordningen med en avsetting på 2,0 mill ­kroner. Reindriftsforvaltningen utbetaler bevilgningen på grunnlag av oversendt årsrapport, og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2005/2006. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inn­tekter fra andre institusjoner/departement skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Lærlingordningen har virket i tre avtaleår og partene er enige om å sette av 200.000 kroner til evaluering av ordningen. Evalueringen skal koordineres av Reindriftsforvaltningen Alta, og være ferdigstilt innen 1. november 2005. Som ledd i arbeidet med å styrke kvinnenes stilling i reindriften, er partene enige om at det gis føringer overfor opplæringskontoret om at kvinner skal prioriteres både blant lærlinger og instruktører.

Partene er enige om å videreføre en avsetting på 3,0 mill kroner til markedsføring av reinkjøtt. Hvilke tiltak som skal prioriteres må vurderes ut i fra den til enhver tid gjeldene markedssituasjon. I den forbindelse vil det etablerte Kontaktforumet for reinkjøttomsetning være en sentral aktør i forhold til å foreslå prioriterte tiltak. Reindriftsforvaltningen i Alta disponerer og koordinerer bruken av markedsføringsmidlene.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • utdanningsstipend,

 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,

 • tidligpensjon,

 • avløserordning ved svangerskap,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,

 • konfliktforebyggende tiltak by-rein.

I forhold til følgende ordninger innføres et generelt vilkår om at driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 50.000 kroner for at tilskudd kan innvilges:

 • Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg.

 • Utdanningsstipend.

 • Refusjon av kursavgift.

Når det gjelder tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, er satsen for slakteanlegg som klart er skilt fra øvrige anlegg justert fra 80% av tilskuddsgrunnlaget til 50% av tilskuddsgrunnlaget. Videre er kretsen av personer som i dag er søknadsberettiget til utdanningsstipend redusert ved at utdanningsstipend kun kan innvilges til innehaver(e) av driftsenhet, ektefelle og deres barn.

5.4 Organisasjonstilskudd

De store utfordringene reindriftsnæringen står overfor fordrer en aktiv deltagelse fra næringen selv. Bevilgningen til organisasjonstilskudd økes med 100.000 kroner fra 5,8 mill kroner til 5,9 mill kroner. Økningen er øremerket til NRLs ledelse av Kontaktforumet for reinkjøttomsetning, herunder til finansiering av møter i forumet. Ordningen med HMS tiltak i reindriften videreføres med en øremerket bevilgning på 200.000 kroner. I forbindelse med dette arbeidet forutsettes en egenandel på 10% fra brukerne av tjenesten. Tilskudd utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2006. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Når det gjelder Kontaktforumets arbeid, skal NRL rapportere særskilt i forhold til dette arbeidet, herunder planer for 2006.

5.5 Velferdsordninger

Bevilgningen til folketrygdordningen opprettholdes med 1,2 mill kroner for kommende avtaleperiode. Ordningen innebærer at den enkelte reineier skal betale en avgift til Folketrygden som tilsvarer avgiften for lønnsmottakere (7,8%). Differansen mellom denne avgiften og avgiften for private næringsdrivende (10,7%) blir da finansiert over reindriftsavtalen. Bevilgningen beregnes ut fra pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Bevilgningen til sykepengeordningen videreføres uendret med 0,6 mill kroner i avtaleperioden 2005/2006. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger – fra 65% til 100% av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Også fødselspenger dekkes med 100% av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Ordningen med tidligpensjon videreføres, men med den endring at satsen for enbrukere justeres fra 85.000 kroner til 90.000 kroner, og for tobrukere fra 136.000 kroner til 144.000 kroner. Ordningen finansieres over Reindriftens utviklingsfond, jfr pkt 5.3.

Særskilt tilskudd for leid hjelp ved svangerskap videreføres. Tilskuddet skal bidra til å styrke stillingen til reindriftskvinnene. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap forvaltes av Reindriftsforvaltningen og finansieres over RUF.

Over organisasjonstilskuddet er det øremerket 200.000 kroner til organisering og drift av HMS tiltak for reindriftsnæringen, jfr pkt 5.4. Tildelingen forutsetter en egenandel på 10 % fra brukerne av tjenesten. NRL skal årlig rapportere i forhold til bruken av midlene.

5.6 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det ble for avtaleåret 2004/2005 bevilget 53,9 mill kroner etter vedtatt budsjett til ulike kostnadssenkende tilskudd, kapittel 1151 post 75. For avtaleperioden 2005/2006 foreslås bevilgningen til kostnadssenkende og direkte tilskudd redusert med 3,4 mill kroner til 50,5 mill kroner.

Bevilgningen er beregnet å dekke kostnadene ved ordningene som gjelder slaktesesongen 2005/2006. Nedenfor følger en omtale av fordelingen på underpostene for kommende avtaleperiode, samt en omtale av endringer i ordningene.

Det avsettes 8,0 mill kroner til ordningen med distriktstilskudd. Dette er en reduksjon på 2,0 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005. Satsen til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på 20.000 kroner per distrikt. Dette er en økning av satsen på 10.000 kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005. Ved en sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen. Økningen har sammenheng med bl.a. distriktenes ivaretakelse av arealinteressene. Her vises det til at mindre distrikter har tilsvarende arbeidsoppgaver som de store, men har tidligere fått langt mindre tilskudd.

Videre settes det variable tilskuddet per driftsenhet til 12.000 kroner. Dette er en reduskjon på 8000 kroner i forhold til reindriftsavtalen 2004/2005. For distrikt 17/18 i Øst-Finnmark reinbeiteområde, 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde, Femunden reinbeitedistrikt og for tamreinlagene opprettholdes satsene for tilskudd til administrasjon, planlegging og resursforvaltning som i Reindriftsavtalen 2004/2005. Tilsvarende opprettholdes særskilt tilskudd for Trollheimen.

For at tilskudd til distrikter skal kunne innvilges, må det i distriktet utøves en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

Når det gjelder tilskudd til driftsenheter og tamreinlag, må følgende vilkår være oppfylt for at tilskudd skal kunne innvilges:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret, må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.

  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt, og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.

  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige drifts­enhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.

 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31. mars inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 50.000 kroner.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

Det avsettes 19,5 mill kroner til ordningen med produksjonspremie. Driftsenhetens produksjonspremie videreføres med 25% av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein tilhørende alle reineierne i driftsenheten. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen oppfyller vilkårene for å kunne innvilges livdyrlån etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond. Avgiftsfrie inntekter, samt annet salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400.000 kroner per driftsenhet og 1.000.000 kroner per tamreinlag. Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren. Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist. For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Det avsettes 6,0 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet videreføres med 150 kroner per kalv. Kalveslaktetilskuddet avgrenses til å gjelde slakt i perioden fra 15.08.05 – 31.12.05 for å stimulere til størst mulig høstslakting.

Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst – Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene fra driftsåret 2004/2005 opprettholdes med 10 kroner per kg slakt for rein som tas ut til slaktedyr innenfor sommerbeitedistriktene og innenfor lovlig beitetid. Ved uttak av slaktedyr etter 10. oktober og frem til 31. desember ytes et tilskudd med 5 kroner per kg slakt. Det forutsettes at slaktingen har funnet sted før innflytting på vinterbeite.

Det avsettes 5,5 mill kroner til ordningen med driftstilskudd. Driftstilskuddet utbetales med en sats på 10.000 kroner per driftsenhet i samtlige reinbeiteområder. I de driftsenheter kvinner står som enkeltinnehavere og/eller driftsenhetsinnehaveren er under 30 år per 1.1.2006, utbetales det et driftstilskudd på 25.000 kroner.

Ordningen med tilskudd ved overdragelse av driftsenhet til ungdom under 30 år videreføres med 30.000 kroner per driftsenhet. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning– begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

Det avsettes 3,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg. Som et ledd i en kvinne- og familie­politikk utbetales det et ekstra drift­stilskudd med en sats på 25.000 kroner til de drifts­enhetene hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150.000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

Det avsettes 2,5 mill kroner til tilskudd for frakt av slakteskrotter fra slakteanlegg til fryse­anlegg.

Det avsettes 1,0 mill kroner til slaktetilskudd til sesongslakterier, helårsslakterier og mobile slakteanlegg. Satsen for tilskuddet er 3 kroner per kg rapportert slakt. Tilskuddet har som formål å kompensere for kostnader til kjøttkontrollavgift for de slakteriene som ikke omfattes av omstillingstøtten, samt å stimulere til økt slakting ved mindre feltslakteanlegg.

Til dokumentets forside