St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 2005 – 30. juni 2006

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2005/2006, gjeldende fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

1.1 Økonomisk ramme

1.1.1 Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for reindriftsavtalen 2005/2006 settes til 92,5 mill kroner, eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,5 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005 etter vedtatt budsjett for 2005.

1.1.2 Priser

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2005/2006.

1.2 Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret

Årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordelingen av den gjelder budsjettåret 2006. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2005-2006) Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2006.

1.3 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for Reindriftsavtalen 2005/2006 til 34,3 mill kroner mot 33,5 mill kroner i avtalen for 2004/2005.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 4,5 mill kroner til forskning og veiledning for 2005,

 • 2,0 mill kroner til Samisk Utviklingsfond for støtte til og utvikling av binæringer i reindriften,

 • 1,0 mill kroner til konfliktforebyggende tiltak for 2005,

 • 7,7 mill kroner til Verdiskapingsprogram for reindrift,

 • Inntil 6,0 mill kroner til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall,

 • 1,0 mill kroner til kvinnerettede tiltak,

 • 2,2 mill kroner til fagbrevordningen i reindriften, herunder 200.000 kroner til evaluering av ordningen,

 • 3,0 mill kroner til markedstiltak.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • utdanningsstipend,

 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,

 • tidligpensjon,

 • avløserordning ved svangerskap,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,

 • konfliktforebyggende tiltak by-rein.

I forhold til følgende ordninger innføres et generelt vilkår om at driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 50.000 kroner for at tilskudd kan innvilges:

 • Tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg.

 • Utdanningsstipend.

 • Refusjon av kursavgift.

Når det gjelder tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg er satsen for slakteanlegg som klart er skilt fra øvrige anlegg justert fra 80% av tilskuddsgrunnlaget til 50% av tilskuddsgrunnlaget. Videre er kretsen av personer som i dag er søknadsberettiget til utdanningsstipend redusert ved at utdanningsstipend kun kan innvilges til innehaver(e) av driftsenhet, ektefelle og deres barn.

1.4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det bevilges 50,5 mill kroner for avtaleåret 2005/2006 til ulike direkte tilskudd, mot 53,9 mill kroner for avtalen 2004/2005.

1.4.1 Distriktstilskudd

For at tilskudd til distrikter skal kunne innvilges må det i distriktet utøves en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

Det avsettes 8,0 mill kroner til ordningen med distriktstilskudd. Dette er en reduksjon på 2,0 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005. Satsen til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på 20.000 kroner per distrikt. Dette er en økning av satsen på 10.000 kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2004/2005. Ved en sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen.

Videre settes det variable tilskuddet per driftsenhet til 12.000 kroner. For distrikt 17/18 i Øst-Finnmark reinbeiteområde, 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde, Femunden reinbeitedistrikt og for tamreinlagene opprettholdes satsene for tilskudd til administrasjon, planlegging og resursforvaltning i Reindriftsavtalen 2004/2005. Tilsvarende opprettholdes særskilt tilskudd for Trollheimen.

1.4.2 Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag

For at tilskudd til driftsenheter og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende vilkår være oppfylt:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.

  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.

  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige driftsenhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.

 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31.mars inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.

 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 50.000 kroner.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

 1. Produksjonspremie:

  Det avsettes 19,5 mill kroner til ordningen med produksjonspremie.

  Driftsenhetens produksjonspremie beregnes med 25% av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein tilhørende alle reineierne i driftsenheten. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen oppfyller vilkårene for å kunne innvilges livdyrlån etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond. Avgiftsfrie inntekter, samt annet salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien.

  Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400.000 kroner per driftsenhet og 1.000.000 kroner per tamreinlag.

  Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren.

  Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist.

  For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

 2. Kalveslaktetilskudd:

  Det avsettes 6,0 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet videreføres med 150 kroner per kalv. Kalveslaktetilskuddet avgrenses til å gjelde slakt i perioden fra 15.08.05 – 31.12.05.

 3. Tidligslaktetilskudd i Finnmark og Troms:

  Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene fra driftsåret 2004/2005 opprettholdes.

 4. Driftstilskudd:

  Det avsettes 5,5 mill kroner til ordningen med driftstilskudd. Driftstilskuddet utbetales med en sats på 10.000 kroner per driftsenhet i samtlige reinbeiteområder.

  I de driftsenheter kvinner står som enkeltinnehavere og/eller driftsenhetsinnehaveren er under 30 år per 1.1.2006, utbetales det et driftstilskudd på 25.000 kroner.

  Ordningen med tilskudd ved overdragelse av driftsenhet til ungdom under 30 år videreføres med 30.000 kroner per driftsenhet. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning– begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

 5. Ektefelletillegg:

  Det avsettes 3,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg.

  Som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk utbetales det et ekstra driftstilskudd med en sats på 25 000 kroner til de driftsenhetene hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150 000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

1.4.3 Andre tilskudd

Frakttilskudd:

Det avsettes 2,5 mill kroner til tilskudd for frakt av slakteskrotter fra slakteanlegg til fryseanlegg.

Slaktetilskudd til feltslakterier og mobile slakteanlegg:

Det avsettes 1,0 mill kroner til slaktetilskudd til sesongslakterier, helårsslakterier og mobile slakteanlegg. Satsen for tilskuddet er 3 kroner per kg rapportert slakt.

Tilskuddet har som formål å kompensere for kostnader til kjøttkontrollavgift for de slakteriene som ikke omfattes av omstillingstøtten, samt å stimulere til økt slakting ved mindre feltslakteanlegg.

1.5 Velferdsordninger

Det bevilges 1,8 mill kroner til velferdsordningene i reindriften utenom tidligpensjonsordningen.

1.5.1 Tidligpensjon i reindriften

Ordningen med tidligpensjon videreføres, men med den endring at satsen for enbruker justeres fra 85.000 kroner til 90.000 kroner, og for tobruker fra 136.000 kroner til 144.000 kroner. Ordningen finansieres over Reindriftens Utviklingsfond, jfr. pkt. 3 foran.

1.5.2 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig næringsdrivende, avsettes 1,2 mill. kroner.

1.5.3 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt fra dag 17 avsettes 0,6 mill kroner.

1.6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd økes med 100.000 kroner fra 5,8 mill kroner til 5,9 mill kroner. Økningen er en øremerket bevilgning til NRLs ledelse av Kontaktforumet for reinkjøttomsetning, herunder til finansiering av møter i forumet.

Ordningen med HMS tiltak i reindriften videreføres med en øremerket bevilgning på 200.000 kroner. I forbindelse med dette arbeidet forutsettes en egenandel på 10% fra brukerne av tjenesten.

Tilskudd utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2006. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett. Når det gjelder Kontaktforumets arbeid, skal NRL rapportere særskilt i forhold til dette arbeidet, herunder planer for 2006.

1.7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg kan Landbruks- og matdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

1.8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 3, fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 16. februar 2005

Aslak J. Eira

Almar Sagelvmo

Til dokumentets forside