St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m..

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside