St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

7 Endringer i statsbudsjettet for 2005

I samsvar med St prp nr 1 (2004-2005) har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen med i alt 95 mill kroner. Den nye avtalen har en ramme på 92,5 mill kroner. Foruten forslag om en disposisjonsbevilgning på 3,5 mill kroner til dekning av tiltak mot radioaktivitet, vil alle budsjettmessige endringer og omdisponeringer som følge av ny avtale først gis virkning fra kommende budsjettår, dvs 2006 for dette oppgjøret. Forslaget til budsjett for 2006 med fordelingen av reindriftsavtalens ramme på de ulike postene legges fram for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom St prp nr 1.

Til dokumentets forside