St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet med virkning fra 1. mai 2002

1.1 Lønnsforhandlingene pr. 1. mai 2002 mv.

Forhandlingene mellom staten og tjenestemennenes hovedsammenslutninger LO Stat, YS Stat, Akademikerne og UHO om nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 2002-2004, ble innledet fredag 5. april 2002.

Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) viste i sin innledning bl.a. til de inntektspolitiske rammer, lønns- og forhandlingssystemet som velfungerende, samtidig som det fremover stadig må arbeides for en videreutvikling av en inkluderende og stimulerende personalpolitikk. Organisasjonene la deretter frem og begrunnet sine krav. Partene fortsatte forhandlingene i nye møter den 19., 24., 26., 29., og 30. april.

På bakgrunn av statens siste tilbud godtok Akademikerne forhandlingsresultatet, mens LO Stat, YS Stat og UHO sendte forhandlingsresultatet på uravstemning med sin anbefaling. AAD ble meddelt den 30. mai 2002 at forhandlingsresultatet var godtatt.

Oppgjøret for første avtaleår har en årslønnsvekst for 2001-2002 i overkant av 5 %, avhengig av lønnsglidningen i 2002. Hovedtrekkene i forhandlingsresultatet er som følger:

Partene er enige om at lønnsystemet er fleksibelt, og ønsker en videreføring av de 3 hovedelementene: generelle tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger. Partene har blitt enige om en toårig avtale, med fastsatt regulering i perioden. Protokoll av 30. april 2002 følger som vedlegg 1 til proposisjonen med undervedlegg 1-3.

Generelle tillegg på Hovedlønnstabellen - første avtaleår

Det er gitt et generelt tillegg på hovedlønnstabellen - tabell A - i form av en kombinasjon av krone- og prosenttillegg med virkning fra 1. mai 2002. Tillegget er kr. 7 500,- fra lønnstrinn 1 - 30, og et tillegg på 3, 1 % fra lønnstrinn 31- 70. Videre er det gitt et avtrappende prosentvis tillegg fra lønnstrinn 71 til lønnstrinn 79.

Hovedlønnstabellen utvides med 7 lønnstrinn. Tabellen i staten er etter hovedtarifforhandlingene i 2002 ikke lenger samordnet med det kommunale tariffområdet. Ny hovedlønnstabell følger vedlegg 1, undervedlegg 1.

Sentrale forhandlinger - første avtaleår

I første avtaleår skal det føres sentrale justeringsforhandlinger om endringer av lønnsplasseringer for stillinger og stillingsgrupper innenfor en økonomisk ramme på 1,5 % pr. dato med virkning fra 1. august 2002.

Det skal i disse forhandlingene tas hensyn til virksomhetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon, utdanningsgrupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling, samt lavtlønnede. Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier.

Lokale forhandlinger for staten - første avtaleår

Det skal føres lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2002 innenfor en økonomisk ramme på 1,9 % pr. dato av lønnsmassen, som dekkes av midler som tildeles fra kap 2315. I tillegg kommer 0,1 % som er midler virksomheten selv må dekke innenfor allerede gitte bevilgninger. Samlet ramme for de lokale forhandlingene blir følgelig 2 % pr. dato av lønnsmassen innenfor hvert enkelt forhandlingssted.

Det skal i de lokale forhandlingene tas hensyn til virksomhetenes behov for høgskole- og langtidsutdannet personell. Kvinner bør få mer enn en prorata fordeling tilsier.

Lokale forhandlinger for skoleverket - første avtaleår

Det skal føres lokale forhandlinger for skoleverket med virkning fra 1. september 2002 innenfor en avtalt økonomisk ramme fastsatt av de sentrale avtaleparter på til sammen 2 % pr. dato av lønnsmassen, som dekkes innenfor den enkelte fylkeskommune/kommunes budsjett. I tillegg er det åpnet for at fylkeskommunen/kommunen kan skyte til egne midler, på linje med de statlige virksomhetene.

Det skal føres forberedende forhandlinger i den enkelte fylkeskommune/kommune innenfor de økonomiske rammer som er avtalt og som AAD beregner for den enkelte fylkeskommune/kommune.

Dersom det er oppnådd enighet i forhandlingene, kan utbetaling iverksettes i henhold til forhandlingsresultatet. Ved utbetaling skal det tas forbehold om godkjennelse fra partene i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Forhandlingsbestemmelser i tariffperioden

Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan nærmeste overordnede myndighet (dvs. overordnet direktorat, departement mv.) fastsette lønnsendring for denne lederen.

Det har kommet inn nye bestemmelser vedrørende fastsetting av lønn for hver enkelt virksomhets øverste ledere, se pkt 2.3.3.1 hvor det er tatt inn et nytt 4. ledd vedrørende lønnsendring for «neste ledernivå».

I begge tilfelle skal lønnsendringen skje etter avtale med de tillitsvalgte. Kommer ikke partene til enighet, skal arbeidsgivers siste tilbud gjelde. Lønnsendringen forutsetter dekning på budsjett utover den fastsatte potten til lokale forhandlinger.

Det er blitt fremforhandlet bestemmelser der arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett gis mulighet til å tilstå varig eller tidsavgrenset lønnsendring for ekstraordinær innsats, se hovedtariffavtalens pkt 2.3.4, 4. ledd.

Partene er videre enige om en ny bestemmelse som åpner for at det kan inngås avtale som skal fremme effektiviseringstiltak. Det skal forhandles om fordeling av oppnådd gevinst. Kommer partene ikke til enighet skal saken løses av Statens lønnsutvalg, se hovedtariffavtalens pkt 2.3.5 B og 2.3.9 B.

I hovedtariffavtalens pkt. 2.4.3 er det åpnet for at kommunen/fylkeskommunen etter drøftinger med de tillitsvalgte kan gi tillegg til ansatte i skoleverket for ekstraordinær innsats som fremmer effektivitet eller bedrer skoletilbudet. Slike tillegg skal som hovedregel gis individuelt. Det er i merknad til hovedtariffavtalen pkt 2.3.3.2 videre presisert hvordan lokalt opprettede funksjonstillegg og funksjonstillegg hjemlet i særavtaler, skal praktiseres.

Fellesbestemmelsene i tariffperioden 2002-2004

Av vesentlige endringer er det grunn til å nevne:

- § 1 Generelt

Det er innført en nødvendig henvisning til de nye avtalepunktene 2.3.3.2 første ledd bokstav c) og 2.4. Dette for gi et hjemmelsgrunnlag og dermed åpne opp for at det kan skytes til økonomiske midler fra kommunalt hold. Dette er gjort i ny nr. 2.

- § 5 Godskrivingsregler

Innplassering av arbeidstakere med høyere akademisk utdanning er endret fra lønnstrinn 31 til lønnstrinn 33 ved tilsetting etter 1. august 2002 i de stillinger som er omfattet av godskrivingsregel nr. 4.

- § 7 Arbeidstid

Det er fastsatt en ny bestemmelse i nr. 2 som åpner for forskjøvet arbeidstid når dette er nødvendig av hensyn til virksomhetens behov. Bestemmelsen er en drøftingsregel.

- § 8 Kompensasjon for reiser innenlands

Beregningsregel for hvordan reisetid utover ordinær arbeidstid skal kompenseres, er endret.

- § 13 Overtid

I de unntakstilfelle arbeidstakere med arbeid av ledende art/særlig selvstendig stilling får overtidsbetalt, er antall timer det utbetales overtid for utvidet fra 250 til 300 timer.

Det er videre avtalt en minstebetaling for arbeid som skjer etter tilkalling i ny nr. 6.

- § 15 Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.

Satsene for arbeid på lørdag og søndag, samt for reservetjeneste og delt dagsverk har økt. Kompensasjonssatsene for arbeid som finner sted mellom kl. 17.00-20.00 og 06.00-07.00, er ikke endret.

- § 18 Sykepermisjoner

Det er foretatt visse presiseringer i teksten som ikke innebærer noen realitetsendring. Det er videre tatt inn en nødvendig henvisning til «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv».

- § 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming

Bestemmelsen er i nr. 3 siste setning endret slik at en arbeidstaker får full eller forholdsmessig lønn (etter stillingsbrøk) ihht. § 11 ved permisjon i inntil 2 uker i forbindelse med fødsel, uten at bestemmelsene om velferdspermisjon benyttes.

Øvrige endringer

Boliglån (HTA pkt. 5.4)

Rammen for boliglån er økt med kr. 250 000,-. Boliglån kan fra 1. mai 2002 ytes med inntil kr. 750 000,-.

OU-midler (HTA pkt. 5.5)

Arbeidstakernes trekk på kr. 169,- i bruttolønn etter A-tabellen pr. år, er økt til kr. 200,-. Dette er innarbeidet i tabell A. Det er videre nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede alternative finansierings- og beregningsmodeller vedrørende OU-midler samt avsetningen. Det skal også vurderes formål og anvendelse av de avsatte midler. Utvalgets arbeid skal være avsluttet innen 1. mars 2003.

Kompetanseutvikling (HTA pkt. 5.6 litra a) og b))

I tariffperioden avsettes det 47 millioner kroner til økt satsing på kompetanseutvikling og 3 millioner kroner for å stimulere til bedre nyttiggjøring av kompetansen til personer med innvandrerbakgrunn.

Seniorpolitiske tiltak

For å motivere arbeidstakere som har fylt 62 år til å stå lenger i arbeid, kan arbeidsgiver inngå avtale med den enkelte arbeidstaker om tjenestefri med lønn én arbeidsdag pr. kalendermåned og/eller et kronetillegg dersom arbeidstakeren utsetter sin fratreden til et nærmere avtalt tidspunkt.

1.2 Lønnsforhandlingene mv. for tjenestemenn tilsluttet Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

To yrkesorganisasjoner NITO og NFF har selvstendig forhandlingsrett uten å være knyttet til en hovedsammenslutning. Disse organisasjonene har med hjemmel i lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 egne hovedtariffavtaler med staten.

Det ble ført parallelle forhandlinger mellom staten v/AAD og NITO/NFF. Partene kom frem til enighet natt til 30. april 2002. NITO og NFF godtok det fremsatte forhandlingsresultat i brev av hhv. 2. og 15. mai. Protokollene fra forhandlingene følger som vedlegg 2 og 3 til proposisjonen.

1.3 Lønnsregulering mv. for embets- og tjenestemenn som ikke dekkes av hovedtariffavtalen

Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementets forutsetning at lønnsreguleringen fra 1. mai 2002 mv. gjøres gjeldende for samtlige embets- og tjenestemenn, også de som ikke dekkes av hovedtariffavtalene. Arbeids- og administrasjonsdepartementet ber derfor om fullmakt til å gjøre avtalene gjeldende for arbeidstakere som ikke direkte omfattes av de inngåtte avtaler.

Det samme gjelder tjenestemenn i stillinger som er tatt ut av avtalesystemet og som ikke får lønn administrativt fastsatt i kontrakt.

Til dokumentets forside