St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

I

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
01Driftsutgifter bevilges med1 300 517 000
1500Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap 4500):
01Driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr. 146 153 000 til kr. 146 603 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling, kan overføres
70Tilskudd bevilges med25 000 000
1503Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid
70Tilskudd fra staten, reduseres med53 147 000
fra kr. 159 801 000 til kr. 106 654 000
(NY)71Bidrag fra arbeidstakerne39 724 000
1504Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket
60Tilskudd til preliminære forhandlinger til kommune og fylkeskommune0
1541Pensjoner av statskassen
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med547 000
fra kr. 15 000 000 til kr. 15 547 000
1542Tilskudd til Statens pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med395 847 000
fra kr. 6 159 252 000 til kr. 6 555 099 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med5 011 000
fra kr. 76 212 000 til kr. 81 223 000
1595Ventelønn mv. (jf. kap. 4545)
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med6 900 000
fra kr. 269 078 000 til kr. 275 978 000

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2002 foretas regulering av lønningene mv. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon i samsvar med protokoller av 30. april 2002.

III

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2002 foretas regulering av lønningene mv. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening i samsvar med protokoller av 30. april 2002.

IV

For alle embets- og tjenestemenn som ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom hovedtariffavtale eller som er lønnet utenfor tariffavtale og ikke får sin lønn fastsatt administrativt i kontrakt, skal gjelde samme lønns- og arbeidsvilkår som etter pkt. I.

V

Stortinget samtykker i at Kongen på vegne av staten kan bringe tvister i forbindelse med tariffoppgjøret i staten i 2002 inn for Rikslønnsnemnda i samsvar med forutsetningene i lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2, jf. § 26.

VI

  1. Løpende pensjoner i Statens pensjonskasse reguleres i samsvar med økningen i folketrygdens grunnbeløp pr. 1 mai 2002.

  2. Statens pensjonskasse gis fullmakt til å regulere og tilpasse pensjoner som på grunn av særlige pensjonstekniske forhold ikke med rimelig resultat kan reguleres i samsvar med pkt. I.

  3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å regulere pensjoner av statskassen på samme måte som for statspensjonister etter pkt. I.

VII

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, på de av departementets poster som har lønnsbevilgning.

VIII

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) eller den AAD gir fullmakt, tillegges myndighet til å innhente nødvendig lønns- og personaldata fra arbeidsgivere i det statlige tariffområdet.

Til forsiden