St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden