St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

5 Endringer på statsbudsjettet for 2002

De samlede bruttoutgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet pr. 1. mai 2002, er for tidsrommet 1. mai - 31. desember 2002, beregnet til 1 486,5 mill. kroner.

Denne beregningen omfatter alle tilsatte (eksklusive kommunale og fylkeskommunale undervisningsstillinger) som går inn under hovedtariffavtalene i staten. Merutgifter som følge av forhøyede satser for overtid og arbeidsgiveravgift er med.

Merutgifter i forbindelse med lønnsreguleringene for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, forvaltningsbedrifter og særlovsselskaper dekkes innenfor virksomhetenes budsjett.

De som får lønn administrativt fastsatt i kontrakt, må dekke merutgiften av lønnsregulering innenfor eksisterende budsjett, med unntak av eventuell lønnsregulering av kategorilønn i lønnssystemet for dommere i første og andre instans samt høyesterett.

Etter fratrekk av ovennevnte er merutgiftene beregnet til 1 300,5 mill. kroner. Etter vanlig praksis blir slike merutgifter dekket ved at det føres opp bevilgning under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, som Finansdepartementet får fullmakt til å fordele.

Avsetning til kompetanseutvikling er tatt med og fordelt over 2 år. Av dette er 3 mill. kroner avsatt til en bedre nyttiggjøring av kompetansen til personer med innvandrerbakgrunn. Det blir ført opp 25 mill. kroner for 2002, og det kommer forslag om å bevilge 25 mill. kroner på statsbudsjettet for 2003.

I tillegg til ovenstående foreslås følgende endringer i statsbudsjettet for 2002:

Under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, post 01 Driftsutgifter, foreslås en økning i bevilgningen med kroner 450 000,- som skal dekke merutgifter ut over normalkonsekvensene av oppgjøret for Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Under kap. 1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid foreslås det at tidligere post 70 Tilskudd splittes opp i henholdsvis ny post 70 Tilskudd fra staten og ny post 71 Arbeidstakernes bidrag, for bedre å synliggjøre arbeidstakeres bidrag til ordningen på kr. 200,- pr. år. Lønnstrekket er innarbeidet i hovedlønnstabellen. Da antall årsverk i det statlige tariffområdet er redusert, foreslås en reduksjon på kap. 1503 som helhet. På post 70 foreslås det en bevilgning på 106,7 mill. kroner, mens post 71 foreslås satt til 39,7 mill. kroner.

Under kap. 1504 Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket foreslås det at staten ikke skyter inn midler første avtaleår på grunn av lønnsoppgjørets ramme og profil.

Under kap. 1541 Pensjoner av statskassen, post 01 Driftsutgifter, foreslås en økning med 0,5 mill. kroner som følge av økningen av grunnbeløpet.

Under kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten, foreslås en økning i overslagsbevilgningen med 400,8 mill. kroner, grunnet økningen i grunnbeløpet. Økningen fordeler seg med 395,8 mill. kroner under post 01 og 5,0 mill. kroner under post 70.

Under kap. 1595 Ventelønn mv. foreslås en økning i overslagsbevilgningen med 6,9 mill. kroner under post 01 Driftsutgifter.

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene ved lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet mv. under kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter vil bli redusert i forbindelse med proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2002 til høsten.

Til dokumentets forside