St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Myndighet til å innhente lønns- og personaldata fra det statlige tariffområdet

Lønns- og personalopplysninger innhentes årlig fra samtlige virksomheter innen det statlige tariffområdet. Dataopplysningene inngår i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) og Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS) og danner blant annet grunnlaget for beregning av kostnader i forbindelse med tariffoppgjørene.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har inngått en samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om innhenting, bearbeiding og kvalitetssikring av de årlige grunndataene.

Avtalen skal sikre at det offentlige som arbeidsgiver (staten, fylkeskommunene og kommunene), unngår dobbeltrapportering av data til lønnsstatistikk.

En forutsetning for avtalen er at AAD blir tillagt myndighet til å innhente lønns- og personaldata fra offentlige arbeidsgivere som til enhver tid skal innrapportere lønnsdata til SST og STS.

Kostnadene som påløper ved å innhente, bearbeide og kvalitetssikre det nødvendige datagrunnlaget ved bruk av SSB er for 2002 1,4 mill. kroner.

Til dokumentets forside