St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2002 og andre pensjonsforhold

Pensjoner

Ved behandlingen av St.meld. nr. 29 for 1985-86 forutsatte Stortinget at løpende pensjoner skal reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Dette ble første gang gjort med virkning fra 1. mai 1986 og senest 1. mai 2001.

Grunnbeløpet i folketrygden foreslås i en egen stortingsproposisjon økt fra kroner 51 360,- til kroner 54 170,- fra 1. mai 2002. Dette medfører en merkostnad for de løpende statspensjoner på 396,3 mill. kroner, av dette 0,5 mill. kroner på kap. 1541 og 395,8 mill. kroner på kap. 1542.

Til forsiden