Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1571-1580 av 1607 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1999: 28 - Gardermoprosjektet

  Evaluering av planlegging og gjennomføring

  01.09.1999 NOU Samferdselsdepartementet

  av spor og elektroarbeider. Seksjon E: Tverrslag med anleggsområder Tidsfristen omfattet alle arbeider i tverrslag inkl. portaler og reetablering av riggarealer. Alle midlertidige veiomlegginger fjernet og eksisterende veier og anleggsområder reetablert

 • Handlingsplan for rassikring av veger 1999

  24.08.1999 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

 • St.meld. nr. 46 (1998-99) - Digitalt fjernsyn

  18.06.1999 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  varer og tjenester, konkurranser, spill med mer. EPG-operatøren innehar en viktig funksjon fordi EPGen vil fungere som en portal som seeren må gjennom før hun kan bruke en hvilken som helst tjeneste. Den måten informasjon er presentert på i EPGen vil

 • NOU 1999: 26 - Konvergens

  Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene

  18.06.1999 NOU Samferdselsdepartementet

  drevet i regi av Scandinavian Online (SOL), som Telenor eier sammen med Schibsted. SOL har satset på å bli den dominerende inngangsportal for Internett-brukere i Norden. Funksjonen som inngangsport for Internett-brukere er viktig, fordi høye besøkstall gir

 • St.meld. nr. 40 (1998-99) - Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet

  11.06.1999 Melding til Stortinget Barne- og likestillingsdepartementet

  Internett som kanal til dialog, informasjonsformidling og tjenesteleveranser. AAD skal i samarbeid med KS etablere en offentlig portal på tvers av etater og forvaltningsnivåer til de offentlige informasjonstjenestene på nettet. Inngangsporten kalles « Norge

 • St.meld. nr. 41 (1998-99) - Om elektronisk handel og forretningsdrift

  11.06.1999 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  utnytte dette til å trekke til seg andre aktører, og bidra til at disse blir lettere tilgjengelig gjennom å etablere såkalte portaler. Enkelte nettbutikker har utviklet et system med tilknyttede samarbeidspartnere og betaler provisjon utfra de besøk som samarbeidspartnerne

 • Årsrapport 1998 - Kategori 06.20 Rettsvesenet

  25.05.1999 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolene er en av de tre statsmaktene. Domstolene skal i sin dømmende virksomhet behandle de straffesaker som bringes inn for retten, og treffe saksavgjørelser i sivile saker. I tillegg utfører domstolene flere forvaltningsoppgaver. Domstolene er

 • St.prp. nr. 67 (1998-99) - Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999

  10.05.1999 Proposisjon Finansdepartementet

  igangsatt forsering av byggearbeidene for å håndtere endringer og tillegg som følge av brukerendringer og sen avklaring av portalløsning med kommunen. Forsinket byggestart og forsert framdrift har samlet medført en merkostnad på ca 3,6 mill kroner. Øvrige

 • Ot.prp. nr. 50 (1998-99) - Om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

  16.04.1999 Proposisjon Klima- og miljødepartementet

  gjennom rett for det offentlege til overtaking.» I begrunnelsen for forslaget vises det til at auksjonssalget av to stavkirkeportaler i Telemark i 1996 har aktualisert behovet for et bedre vern også av løsøregjenstander fra middelalderen og tidligere

 • NOU 1999: 27 - «Ytringsfrihed bør finde Sted»

  Forslag til ny Grunnlov § 100

  12.03.1999 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  "myndige menneske". Frihet forutsetter altså en form for dannelse. Uten dannelse kan friheten perverteres. Opplysningstidens portalfigur i Danmark-Norge, Ludvig Holberg, var sterkt opptatt av ytringsfriheten, og understreket den nevnte sammenheng: "Jo større

Til toppen