Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1571-1580 av 1704 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 40 (2002-2003) - Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

  13.06.2003 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  på Odin i format som gjør at de kan leses av synshemmede med tilgjengelige hjelpemidler. Norge.no er etablert som en felles portal for all offentlig informasjon i Norge. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil videreføre arbeidet med oppgradering/utvikling

 • St.prp. nr. 70 (2002-2003) - St.prp. nr. 70

  Om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

  13.06.2003 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

  av forbrukerrepresentasjon, opprettelse av forbrukerpanel i samarbeid med Forbrukerrådet samt etablering av en databasert matportal i regi av tilsynsapparatet. Landbruksdepartementet har etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 19 (1999-2000) valgt

 • St.prp. nr. 65 (2002-2003) - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

  06.06.2003 Proposisjon Finansdepartementet

  i 2002, og er overført til 2003. Toll- og avgiftsetaten har fått ansvaret for anskaffelse, drift og vedlikehold av en deteksjonsportal ved Storskog grensestasjon. Det foreslås på denne bakgrunn å overføre 3 mill. kroner fra kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

 • Mineralnæringen i Norge

  28.05.2003 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Mineralnæringen i Norge Sammendrag Mineralnæringen omfatter bedrifter som tar ut og bearbeider råstoff fra fast fjell eller løsmasser. I 2001 ble det tatt ut ca. 65 mill tonn mineralressurser i Norge til en verdi av 7 milliarder kr. Produksjonen har

 • St.prp. nr. 66 (2002-2003) - Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

  15.05.2003 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  tilfellet allerede er for KOSTRA-data). Vi vil også vise til Utdannings- og forskningsdepartementet sitt arbeid med en egen «Kvalitetsportal» for utdanning, som blant annet skal gi elever og foreldre muligheter til å sammenligne ulike skoler. Kombinert med større

 • Møtereferat gruppe F 29 april 2003

  13.05.2003 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Møtereferat gruppe F: 29. april 2003 Forum: Arbeidsgruppe F, Mobilitet og europeisk samarbeid Sted: Brussel, Belgia Tidspunkt: 29. april 2003 Utsteder og deltaker fra norsk side: Gro Beate Vige, UFD MØTETS FORMÅL: Møtet gjaldt utelukkende

 • NOU 2003: 14 - Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II

  Planlovutvalgets utredning med lovforslag

  13.05.2003 NOU Klima- og miljødepartementet

  distribueres til brukerne. Det arbeides nå med å opprette en portal på Internett. Det innebærer at fagmyndighetene kan legge til rette sin faginformasjon, slik at den automatisk kan hentes opp fra portalen og koples med grunnlagskart og annen stedfestet informasjon

 • St.meld. nr. 30 (2002-2003) - «Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping

  09.05.2003 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  (Høykom) som ledd i arbeidet med å utvikle elektronisk innhold i e Norge. Prosjektet etablere en portal for geografisk informasjon knyttet til bredbåndsnettet. Portalen er tilgjengelig for forvaltningen og for publikum. Ved hjelp av standard Internett-teknologi

 • St.meld. nr. 31 (2002-2003) - Storbymeldingen

  09.05.2003 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  kommunene alt har startet å legge ut sin plan- og byggesaksinformasjon. Nær 250 kommuner er registrert som brukere av denne portalen og ca. 60 kommuner har her lagt ut egne hjemmesider med opplysninger om sine tilbud (saksbehandlingstider, rutiner, regulativ

 • Ot.prp. nr. 80 (2002-2003) - Om tillegg til Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

  25.04.2003 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  mener det er for tidlig med en slik endring, fordi skolene fortsatt er i en prosess med å vurdere de ulike sidene ved en «kvalitetsportal». Steinerskolene i Norge gir uttrykk for samme synspunkt. Kristne Friskolers Forbund mener det ikke bør kunne innhentes

Til toppen