Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Hvem er omfattet av ordningen?

Personer mellom 18 og 67 år har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har

  • en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie
  • oppholdstillatelse på grunnlag av kollektiv beskyttelse

Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området og deres familiegjenforente, har kun plikt til å delta i  opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

At man har rett til opplæring, innebærer at man får opplæringen gratis. Personer mellom 16 og 67 år som på grunn av sin oppholdstillatelse fikk rett og/eller plikt til opplæring før 1. januar 2021, har fortsatt rettigheter og/eller plikter etter introduksjonsloven. 

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettsider for mer informasjon om regelverk for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Opplæringen reguleres av læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, som er fastsatt i forskrifter til integreringsloven.