Miljøvareinitiativet - runde to: Luftforurensning og behandling av avfall

Forhandlingsrunde nr. 2 i Genéve, 22.- 26. september, hadde god fremdrift, og landene viser vilje til å finne gode kompromissløsninger. Enkelte land foreslo et begrenset utvalg varer innenfor kategoriene luftforurensning og behandling av avfall (inkludert farlig avfall) som var denne forhandlingsrundens temaer.

Eksperter fra organisasjoner som OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), IEA (Det internasjonale energibyrået), UNEP (FNs miljøprogram), det franske direktoratet Areme med flere presenterte ulike miljøutfordringer og løsninger innenfor luftforurensning og avfallshåndtering. Verdens tollunion (WCO) gav en generell presentasjon av hvordan det internasjonale tollsystem (HS-nomenklaturet) er bygget opp, herunder klassifisering av varer. 

Fra norsk side er det lagt stor vekt på å sikre miljøinnholdet. En aktiv bruk av eksperter under de enkelte kategoriene er blant de tiltak som sikrer at gode miljøprodukter blir valgt. 

Kategorier

En viktig enighet i runden er en tilnærmet enighet om hvilke kategorier forhandlingene skal omfatte. Kategoriseringen er i første rekke et hjelpemiddel for å strukturere forhandlingene, men det gir også et signal om hvilke miljøutfordringer- og produkter som er ansett å være viktige. Følgende kategorier vil bli omfattet, og nedenfor er en tentativ liste over tidspunkt disse vil bli forhandlet: 

  1. Luftforurensning, avfallsbehandling (inkludert farlig avfall). Disse kategoriene er i hovedsak ferdig drøftet, vil bli kort drøftet i runde nr. 3, 1.-5. desember. 
  2. Behandling av avfallsvann og vann. Gjenoppretting av miljøskade og opprensing. Forhandlingsrunden holdes 1.-5. desember 2014. 
  3. Renere energi og fornybar energi. Energieffektivitet. Forhandlingsrunden er tentativt planlagt til slutten av januar 2015. 
  4. Miljøovervåking, analyse og miljøvurderinger. Støydempingstiltak. Tentativt til forhandling i løpet av mars 2015. 
  5. Produkter som er relativt sett mer miljøvennlige enn andre. («Environmental Preferable Produkts»). Ressurseffektivitet. Tentativt tidspunkt: april 2015.

Planen er å ferdigstille en samlet vareliste innen utgangen av april neste år. Det arbeides løpende på norsk side med å foreslå produkter på listen. 

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi er ansvarlig for forhandlingene på norsk side.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, forslag om produkter innenfor nevnte kategorier eller annet: s-handelspolitikk@mfa.no