Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mye oljepenger bruker vi?

Etter handlingsregelen kom til anvendelse i 2002 er statens oljeinntekter satt til side i Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet), mens det er realavkastningen av fondet som er brukt over tid. Vi bruker altså ikke oljepengene direkte, slik tilfellet var frem til og med 2001.

Før handlingsregelen
Oljeinntektene begynte å komme inn i statskassen i første halvdel av 1970-tallet. De første tiårene ble disse inntektene i hovedsak brukt løpende til å finansiere de årlige statsbudsjettene. Oljefondet ble etablert i 1990, men dårlige tider i norsk økonomi og underskudd på statsbudsjettene gjorde at det først ble avsatt penger til fondet i 1996. I de påfølgende årene gjorde store overskudd på statsbudsjettet at fondet økte, og utgjorde over 600 mrd. kroner ved inngangen til 2002. 

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet brukes som et mål på bruk av oljepenger. I gjennomsnitt utgjorde bruken av oljepenger 3,5 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i perioden 1973-2001, se figur 1. Statens gjennomsnittlige netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var i samme periode 5,3 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. Rundt 65 pst. av oljepengene ble altså anvendt over statsbudsjettene i denne perioden. De resterende oljeinntektene ble spart på statens hånd, og fra 1996 plassert i oljefondet.

Figur 1 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, strukturelt, oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet og finansieringsbidrag fra fondet. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Figur 1 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

Kilde: Finansdepartementet (Revidert nasjonalbudsjett 2018).

 

Etter handlingsregelen
Et viktig siktemål med handlingsregelen er å ta vare på oljeformuen, slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode. Dette oppnås ved at bruken over tid følger fondets realavkastning. Fra 2001 til og med 2017 har den gjennomsnittlige realiserte realavkastningen i fondet vært 4,2 prosent, målt i valuta. Hvis vi antar at uttaket fra fondet i hvert enkelt år i perioden hadde tilsvart den gjennomsnittlige realavkastningen, ville fondet ved utgangen av 2017 vært rundt 640 milliarder kroner lavere enn den faktiske markedsverdien ved utgangen av 2017. Den planlagte bruken av oljeinntekter har variert rundt rettesnoren siden 2002, og ser samlet ut til å ha vært noe i underkant av 4 prosent, se figur 2A. Det er særlig de siste årene at uttaket har vært lavt sett i forhold til veksten i fondet, se figur 2B, noe som må ses i sammenheng med rask vekst i fondets verdi målt i norske kroner.

Figur 2 Realavkastning i Statens pensjonsfond utland og bruk av oljeinntekter

Figur 2 Realavkastning i Statens pensjonsfond utland og bruk av oljeinntekter

Kilde: Finansdepartementet (Revidert nasjonalbudsjett 2018). 

Til toppen