Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mye oljepenger bruker vi?

Etter handlingsregelen kom til anvendelse i 2002 er statens oljeinntekter satt til side i Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet), mens det er realavkastningen av fondet som er brukt over tid. Vi bruker altså ikke oljepengene direkte, slik tilfellet var frem til og med 2001.

Før handlingsregelen

Oljeinntektene begynte å komme inn i statskassen i første halvdel av 1970-tallet. De første tiårene ble disse inntektene i hovedsak brukt løpende til å finansiere de årlige statsbudsjettene. Oljefondet ble etablert i 1990, men dårlige tider i norsk økonomi og underskudd på statsbudsjettene gjorde at det først ble avsatt penger til fondet i 1996. I de påfølgende årene gjorde store overskudd på statsbudsjettet at fondet økte, og utgjorde over 600 mrd. kroner ved inngangen til 2002. 

Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet brukes som et mål på bruk av oljepenger. I gjennomsnitt utgjorde bruken av oljepenger 3,4 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i perioden 1973-2001, se figur 1. Statens gjennomsnittlige netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var i samme periode 5,3 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. Rundt 65 pst. av oljepengene ble altså anvendt over statsbudsjettene i denne perioden. De resterende oljeinntektene ble spart på statens hånd, og fra 1996 plassert i oljefondet.

Figur 1 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, strukturelt oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet og finansieringsbidrag fra fondet. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Figur oljeinntekter

Kilde: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet 2020).

Etter handlingsregelen

Et viktig siktemål med handlingsregelen er å ta vare på oljeformuen, slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode. Dette oppnås ved at bruken over tid følger fondets realavkastning.

I Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017 ble forventet realavkastning i Statens pensjonsfond utland nedjustert til 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Et samlet Storting sluttet seg til dette.

Fra utgangen av 2001 til utgangen av 2018 har den gjennomsnittlige realiserte realavkastningen i fondet vært 3,6 prosent, målt i valuta. Bruken av oljeinntekter har variert rundt rettesnoren siden 2002, og ser samlet ut til å ha vært noe i underkant av 4 prosent frem til 2017 og ligger an til å bli lavere enn 3 prosent i perioden 2017 til 2020, se figur 2.

Figur 2 Realavkastning i Statens pensjonsfond utland og bruk av oljeinntekter.1 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Realavkastning i Statens pensjonsfond

1 Anslag i Nasjonalbudsjettet 2020.

Kilde: Finansdepartementet.

Til toppen