Hvor stor er oljeformuen?

Petroleumsvirksomheten har spilt en viktig rolle i norsk økonomi de siste tiårene, og vil fortsette å være viktig i flere tiår fremover. I et langsiktig perspektiv har likevel petroleumsformuen begrenset betydning for velferden i Norge. Over tid er det særlig vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge.

I figuren nedenfor sammenliknes petroleumsformuen med andre deler av vår nasjonalformue; realkapital, finanskapital og verdien av vår nåværende og framtidige arbeidsinnsats. Statens pensjonsfond er regnet med i finanskapitalen. Beregningene er blant annet basert på uendrede sysselsettingsfrekvenser og gjennomsnittlig arbeidstid i årene framover. Beregningene illustrerer at verdien av vår arbeidsinnsats utgjør den klart største delen av nasjonalformuen, med 75 prosent, SPU og annen finanskapital utgjør snart 9 prosent og verdien av olje og gass i bakken om lag 2,5 prosent av den samlede nasjonalformuen.

Figur av Norges nasjonalformue

Nasjonalformue per innbygger. 2016. Prosent

1) Beregningen er dokumentert her

Tallene oppdateres i forbindelse med ny Perspektivmelding vinteren 2021.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.