Hvor stor er petroleumsformuen?

Petroleum har spilt en viktig rolle i norsk økonomi de siste tiårene. I et langsiktig perspektiv har likevel petroleumsformuen begrenset betydning for velferden i Norge.

I beregning av Norges nasjonalformue inngår verdien av humankapital, realkapital, finanskapital og grunnrenten av gjenværende petroleumsressurser. Den viktigste delen av nasjonalformuen er humankapital. I figuren nedenfor sammenliknes petroleumsformuen med andre deler av vår nasjonalformue; realkapital, finanskapital og verdien av vår nåværende og fremtidige arbeidsinnsats. Statens pensjonsfond er regnet med i finanskapitalen. Beregningene er blant annet basert på uendrede sysselsettingsfrekvenser og gjennomsnittlig arbeidstid i årene framover. Beregningene illustrerer at verdien av vår arbeidsinnsats utgjør den klart største delen av nasjonalformuen, med 75 prosent. SPU og annen finanskapital utgjør snart 10 prosent og verdien av olje og gass i bakken om lag 2 prosent av den samlede nasjonalformuen.

Netto nasjonalformue
Netto nasjonalformue 2021. Prosent. Kilde: Finansdepartementet.

1) Beregningen er dokumentert her