Hvorfor ikke bruke mer oljepenger?

I et bærekraftperspektiv er det rimelig å se petroleumsformuen som en arv fra naturen som tilhører alle generasjoner. Avkastningen på denne formuen gir grunnlag for et varig høyere forbruk i Norge. Det mest sentrale spørsmålet er derfor ikke hvor mye av petroleumsformuen vi skal bruke, men hvor raskt vi skal ta avkastningen inn i norsk økonomi.

Handlingsregelen for budsjettpolitikken er en plan for en jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter om lag i takt med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Bruken av oljepenger trappes dermed gradvis opp til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. I tillegg legger retningslinjene vekt på at bruken av oljeinntekter det enkelte år må tilpasses konjunktursituasjonen. I gode tider bør vi holde igjen på bruken av oljeinntekter, mens det i dårlige tider kan være fornuftig å bruke noe mer enn forventet fondsavkastning.

Bruken av oljeinntekter skal altså både være bærekraftig på lang sikt og legge til rette for en stabil økonomisk utvikling på kort sikt.