Utviklingssamarbeid med CHAI og CCI

Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI) har vært viktige samarbeidspartnere for Norge innenfor helse og skog/ren energi siden 2007. Den første utbetalingen skjedde under den andre Stoltenberg-regjeringen, samarbeidet har pågått siden. Bistandsmidlene brukes på tiltak i utviklingsland og er ikke donasjoner til Clinton Foundation.

Clinton Health Access Initiative (CHAI) ble etablert i 2002 for å gjøre antiretroviral behandling mot hiv/aids tilgjengelig i utviklingsland for voksne og barn, men har senere utviklet programmer innenfor en rekke områder knyttet til global helse i utviklingsland. CHAI er nå aktive i om lag 30 land. Global helse er et prioriterte satsingsområder for Norge i utviklingsbistanden. Gjennom samarbeidet med CHAI har Norge i perioden 2007 til 2015 brukt 533 millioner kroner på helseformål i en rekke utviklingsland. Fra 2010 har tiltakene primært støttet opp under arbeidet med å nå FNs tusenårsmål 4 (barnedødelighet) og 5 (mødredødelighet) i land med stort behov.  

For eksempel i Malawi, som har hatt store utfordringer med mødre- og barnedødelighet, har Norge gjennom CHAI støttet utdanning av jordmødre, sykepleiere og fødselshjelpere for å oppbyggingen av primære helsetjenester for å få ned dødeligheten. De fleste av avtalene med CHAI ble avsluttet i 2015. En avtale med CHAI i Malawi løper til 2018 og en annen i Nigeria blir forlenget til midten av 2016. Gjennom disse avtalene planlegges det utbetalinger for ca. 37 millioner i 2016.   

Gjennom samarbeidet med Clinton Climate Initiative (CCI) har Norge i perioden 2009 til 2015 brukt 51 millioner kroner på klimatiltak i utviklingsland. Midlene er brukt til tiltak innenfor skog/ren energi. Et viktig programområde har vært utfasing av dieselgeneratorer på små øystater, der utviklingsland ofte må bruke 20-30 prosent av statsbudsjettet til import av fossilt drivstoff, samtidig som de har store muligheter for å bruke fornybar energi. Vårt bidrag gjennom CCI har løst ut om lag ti ganger så høye investeringer fra privat sektor. Samarbeidsavtaler med 21 øystater er inngått. I 2016 planlegges utbetalt 19 millioner via CCI.  

Det ble ikke utbetalt midler til Clinton Foundation, CCI og CHAI før 2007. Samarbeid er vurdert faglig i tråd med normale prosedyrer og fulgt opp på ordinær måte. Samarbeidet har gitt gode og dokumenterte resultater i utviklingsland.