Rio+20: Hva mener Norge?

Oppdatert desember 2011

Norge anser fornyet engasjement for bærekraftig utvikling som et av de viktigste målene med Rio+20-konferansen. Vi vil blant annet arbeide for at konferansen tar konkrete steg for å utvikle globale bærekraftsmål og tiltak for bærekraftig energi til alle.

Norge støtter forslaget om at Rio+20 bør utvikle bærekraftsmål, såkalte Sustainable Development Goals (SDGs). Disse målene bør utfylle tusenårsmålene. I tillegg bør de inkludere både sosial utvikling, økonomisk vekst og miljøhensyn og gjelde alle land.

Norge er spesielt opptatt av likestilling og kvinners rolle i en bærekraftig utvikling. Norge ønsker å ha en ledende rolle i arbeidet med å sette dette på dagsorden og bidra til at resultatene fra Rio+20 ivaretar disse perspektivene.

Grønn økonomi

Norge legger vekt på følgende:  

  • Tilgang til bærekraftig energi for alle: Norge vil arbeide for at Rio+20 samles om felles mål og tiltak for hvordan man skal sikre tilgang til energi for flest mulig mennesker, produsere mer fornybar energi og bruke den energien som finnes mer effektivt. Tilgang til bærekraftig energi for alle forutsetter et samarbeid mellom private investeringer og offentlig innsats.
  • Økonomiske virkemidler for en grønnere økonomi: Ulike land trenger ulike virkemidler for å fremme en grønnere utvikling i eget land. Rio+20 er en mulighet for å synliggjøre aktuelle virkemidler og erfaringer med dem. Norge mener det er mulig å forbedre miljøet og samtidig innhente penger til statskassen gjennom å skattlegge utslipp av klimagasser og å redusere statlig støtte til kull, olje og gass. 
  • Mat til alle: En av sju mennesker sulter. Miljøødeleggelser og klimaendringer bidrar til feilslåtte avlinger og usikker tilgang til mat. I Rio-prosessen vil Norge ha fokus på hvordan bønder kan tilpasse seg klimaendringene og øke matproduksjonen, samtidig som vi tar vare på naturen som omgir landbruket.  Mange har ikke råd til å kjøpe mat og er avhengige av å dyrke sin egen. Derfor er det også viktig å sikre fattige småbønders, spesielt kvinners, rettigheter til land.
  • Sette pris på naturen: Vi tar ofte for gitt de tjenestene som naturen gir oss, som rent vann og ren luft. Norge ønsker å øke bevisstheten om at disse tjenestene har en økonomisk verdi og at det koster å ødelegge dem. Det bør utvikles metoder for å ta hensyn til denne typen verdier og kostnader når politiske og økonomiske beslutninger fattes. Norges støtte til bevaring av skog i lav- og mellominntektsland er ett eksempel, der det å gi skogens tjenester en verdi bidrar til å hindre at skogen hugges ned.

FNs arbeid for bærekraftig utvikling

Norge ser behov for å styrke organiseringen av FNs arbeid for bærekraftig utvikling, det såkalte institusjonelle rammeverket for bærekraftig utvikling.

  • Et slagkraftig forum for bærekraftig utvikling: Norge vil arbeide for et mer slagkraftig mellomstatlig forum som kan drøfte miljø, økonomi og sosial utvikling under ett, for eksempel i form av et nytt Råd for bærekraftig utvikling. Dagens mellomstatlige forum for bærekraftig utvikling, CSD, fungerer ikke optimalt.
  • Helhetlig FN-innsats: Norge vil bruke Rio+20 til å arbeide for et FN som arbeider mer samstemt for bærekraftig utvikling. Det er behov for en parallell til ”Ett FN” på globalt nivå.
  • En sterkere miljøorganisasjon i FN: Norge mener at man trenger å styrke FNs innsats på miljøområdet. Dette krever at FNs miljøprogram, Unep, får mer ressurser og styres på en bedre måte. Målet er en solid miljøorganisasjon som nyter bred støtte og er i stand til å løfte miljøspørsmål høyere i arbeid for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Les Norges innspill i sin helhet.