Norges prioriterte områder i arbeidet med internasjonal migrasjon

I forkant av FNs første høynivådialog om migrasjon og utvikling i New York 14. og 15. september 2006 utarbeidet Norge en politisk plattform. Den danner grunnlaget for innsatsen framover.

I forkant av FNs første høynivådialog om migrasjon og utvikling i New York 14. og 15. september 2006 utarbeidet Norge  en politisk plattform. Den danner grunnlaget for  innsatsen framover.
 
Norge retter sitt fokus mot fire prioriterte overordnede områder: 
 

  • Støtte til generalsekretær Kofi Annans forslag om etablering av et uformelt forum i FNs regi for dialog om internasjonal migrasjon og utvikling. Regjeringen mener FN er det beste forum for håndtering av globale utfordringer.
  • Fokus på fellesinteresser mellom nord og sør. Migrasjon er en internasjonal prosess som må undergis visse internasjonale og nasjonale regimer for å utløse dens positive virkninger. Demografi, konflikter og økonomisk ulikhet medfører sannsynligvis at internasjonal migrasjon vil øke i omfang og kompleksitet. De underliggende faktorer som leder til ukontrollert migrasjon må reduseres og utgangspunktet må være fellesinteressene: Forbedring av økonomiske og politiske rammevilkår i opprinnelsesland, beskyttelse av rettigheter og en regulert og forsvarlig mobilitet.
  • Kampen for faglige rettigheter. Regjeringen vil jobbe for en mer rettferdig fordeling, ikke bare mellom land, men også gjennom fattig og rik i det enkelte land. Ikke minst arbeider vi aktivt for at alle land slutter opp om å håndheve ILOs kjernekonvensjoner av beskyttelse av arbeidstakers rettigheter.
  • Særlig fokus på kvinner og barn. I dag er nesten halvparten av alle migranter kvinner, men de er lite synlige som aktører i utviklingsarbeidet. Migrasjon berører også svært mange barn, men disse er lite omtalt i eksisterende dokumenter som er produsert i forkant av FN-møtet. Norge vil i New York markere de prioriteringer som rår i skandinavisk politikk om kvinner og barns rettigheter. Arbeidet blir fulgt opp gjennom de tiltakene som blir igangsatt. Dette gjør vi ikke først og fremst av idealistiske grunner, men fordi våre erfaringer tilsier at dette er fornuftig økonomisk politikk som gir stabilitet og vekstvilkår.

Norge vil også arbeide med andre konkrete tiltak innenfor følgende temaområder:

Mer fleksibilitet i migrasjonsmønstret. Stimuleringen av fleksibilitet i migrasjonsmønstret er nødvendig. Tilgang på kunnskap og kompetanse er en forutsetning for utvikling. Et viktig område for internasjonalt samarbeid er å legge forholdene til rette for den sirkulære, ikke-permanente migrasjon. Et økende antall mennesker bor utenfor sitt opprinnelsesland for kortere perioder. Norge ønsker å bidra til denne kompetanseutveksling og kompetanseutvikling. Vi trenger et mer fleksibelt regelverk for å håndtere ulike type migrasjon. Dette vurderes ved utforming av ny utlendingslov.

Tiltak for å begrense hjerneflukt. Et viktig poeng i den sirkulære migrasjonen og kompetanseoverføringen er å unngå hjerneflukt (brain drain). En global utfordring er å begrense flukten av personer med kunnskap på nødvendige kompetansefelter bort fra sine land, hvor slik kunnskap er høyst nødvendig og etterspurt. Nesten alle de fattigste landene opplever at ledende politiske tenkere, forskere og universitetsfolk forlater landet. Også norske arbeidsgivere framstår som attraktive. Norge ønsker spesielt å arbeide mot hjerneflukt fra helsesektoren i utviklingslandene.

Utviklingseffekt av pengeoverføringer. Norge vil bidra til å oppnå et billigere og sikrere system for private pengeoverføringer, med finansinstitusjoner som adressat. Samarbeid med land og institusjoner som har erfaring trengs. Målet er at rimelige og sikre overføringsordninger medfører at flere bruker offisielle kanaler, og at en større del av pengene når fram til befolkningen i utviklingslandene.

Fortsatt innsats for bekjempelse av menneskehandel. Norge er og ønsker fortsatt å være en viktig aktør i den internasjonale kampen mot menneskehandel. Vi jobber for dette gjennom tre akser; forebygging, beskyttelse og internasjonal straffeforfølging. Norge bidrar til å styrke opprinnelseslandenes innsats og evne til å hindre rekruttering og slå ned på bakmennene. Norge yter bistand og beskyttelse til ofrene, samt at vi styrker kampen mot de internasjonale nettverkene som står bak menneskehandel.

Til toppen