Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Historisk forsvarsrapport

For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. Tirsdag 28. april mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten.

Bilde av Ine Eriksen Søreide

Forsvarsministerens årlige tale om Forsvarets videre utvikling

"Tidspunktet hvor Forsvaret ikke lenger kan finansiere fornyelse ved hjelp av reduksjon, uten at det går utover bredden av strukturelementer, nærmer seg. Det vil i så fall være en ny epoke i norsk forsvarsplanlegging. Det er ikke retorikk. Det er en realitet."

Dokument

Prop. 1 S (2014–2015)

Statsbudsjettet 2015

–Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter for å bygge økt operativ evne. Regjeringen vil også styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved blant annet å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

Høringsdokument

Høring - forslag til endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

I høringsnotatet foreslås det nødvendige endringer i vernepliktforskriften for å pålegge kvinner verneplikt på lik linje med menn. Høringsfristen er 17. november 2014. Forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven er foreslått å skulle tre i kraft 1. januar 2015.