Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Tre unge bøssebærere for Kreftforeningen

Oppheving av lov om registrering av innsamlingar

Regjeringa vil fjerne lov om registrering av innsamlingar. Dette vil innebere at Innsamlingsregisteret ikkje lenger vil vere regulert av offentleg lovgivning, men kan førast vidare gjennom privat organisering. Oppheving av lova er i tråd med regjeringas politikk om å gjere reglane enklare og byråkratiet mindre.

Kunngjøring

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler i 2015

Kulturdepartementet lyser ut midler til etablering av nye frivilligsentraler. Søknadsfristen er 1. mai 2015

Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Departementene har gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene er gjennomført.

Flere aktuelle saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport

Momskompensasjons- ordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget i momskompensasjonsordningen. I denne forbindelse ønsket departementet å kartlegge den faktiske merverdiavgiftsbelastningen i frivillig sektor.

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,