Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Herreløs arv - Barn og unges fritidsaktiviteter styrkes med 6,5 millioner kroner

Regjeringen la i fjor høst fram forslag om at herreløs arv, det vil si arv fra personer uten arvinger, skal tilfalle frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Endringene i arveloven ble vedtatt av Stortinget i mars 2015. Dette følges opp i revidert budsjett ved at Herreløs arv allerede i 2015 vil gå til frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er særlig fremhevet.

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Styrket satsing mot barnefattigdom

I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet. Som ledd i regjeringens strategi mot barnefattigdom styrkes Kulturdepartementets budsjett med 5 millioner kroner på frivillighetsfeltet.

Regjeringens strategi mot barnefattigdom:

Styrker det sosiale sikkerhetsnettet

Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Regjeringen har nå lansert strategien "Barn som lever i fattigdom".

Flere aktuelle saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport

Momskompensasjons- ordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget i momskompensasjonsordningen. I denne forbindelse ønsket departementet å kartlegge den faktiske merverdiavgiftsbelastningen i frivillig sektor.

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,