100 dager i regjering

I dag har regjeringen sittet i 100 dager. – Mye arbeid er allerede i gang for å skape en mer effektiv justissektor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Vi har som politikere ofte en tendens til å løse små puslespillbrikker av et stort område, uten å se helheten. Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av å se helheten i de tre kjedene vi har på justisfeltet: Migrasjonskjeden, straffesakskjeden og sikkerhets- og beredskapskjeden, sier Anundsen.

­– Innenfor hver av disse kjedene har vi allerede fattet en rekke beslutninger og gjennomført tiltak som vil bidra til en mer effektiv justissektor. Denne oversikten inneholder noe av det vi har gjort, sier Anundsen.

 

Migrasjonskjeden:

 • Vi trenger en kjede hvor det er samsvar mellom de som kommer, saksbehandling, bosetting og retur. Derfor jobber vi med å identifisere flaskehalser for å sikre god flyt i kjeden.
   
 • UDI styrkes med 65 millioner kroner til saksbehandling.
   
 • I år skal vi bruke 150 millioner kroner mer til å øke antallet tvangsreturer. Minst 6 700 personer uten lovlig opphold skal tvangsreturneres. Kriminelle prioriteres.
   
 • Det gis tydelige signaler om at det ikke skal lønne seg å trenere egen retur.
   
 • Fra 2015 vil måltallet for tvangsreturer bli enda høyere. For å klare dette har PU fått tildelt flere nye stillinger. Hele 79 stillinger er under ansettelse i disse dager.
   
 • Det skal utvikles to nye mottakstyper: Integreringsmottak og retursentre.
   
 • Vi jobber for at den eksisterende hjemmelen for fengsling i utlendingsloven
  § 106 skal brukes mer aktivt enn i dag.
   
 • Vi jobber for å inngå flere returavtaler.
   
 • Vi har nedsatt et statssekretærutvalg som skal jobbe i 2014 med å finne løsninger på utfordringene med å bosette dem som har fått opphold i Norge.

 

Straffesakskjeden:

 • Vi øker grunnbemanningen i politiet og bruker 164 millioner kroner på å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen.
   
 • Vi bruker 100 millioner kroner på tiltak for å få mer politikraft – blant annet ansette flere sivile, slik at politifolk kan gjøre politiarbeid.
   
 • Vi fører en aktiv seniorpolitikk for å beholde politifolk i jobben lenger.
   
 • Vi styrker etterforskning av økonomisk kriminalitet og cyberkriminalitet.
   
 • Vi følger opp Merverdiprogrammet og fornyelsen av politiet IKT-systemer.
   
 • Vi har satt i gang et arbeid for å forsere ikrafttredelsen av ny straffelov.
   
 • Vi bruker 15 millioner kroner mer på domstolene – blant annet på 11 nye dommere og syv saksbehandlere.
   
 • Vi etablerer 88 soningsplasser innenfor eksisterende fengsler i år.
   
 • Det blir mer soning i institusjon og økt tilskudd til frivillige organisasjoner.
   
 • Vi stopper hjemmesoning som varetektsalternativ.
   
 • Ungdomsstraff innføres fra 1. juli.
   
 • Vi har lansert kampanjen «Kjernekar» mot festrelatert voldtekt sammen med Kripos.
   
 • Vi har kontakt med svenske myndigheter om å leie fengselsplasser der.

 

Sikkerhets- og beredskapskjeden:

 • Vi skal legge frem en ny handlingsplan mot radikalisering denne våren. Et utvalg har fått i oppdrag å anbefale konkrete tiltak til handlingsplanen.
   
 • Når vi følger opp politianalysen og brannstudien har vi en unik mulighet til å se videre utvikling av samarbeidet mellom nødetatene i større sammenheng.
   
 • Vi har styrket beredskapstroppen med 13 nye stillinger.
   
 • Vi jobber for å etablere et beredskapssenter og øvingsfasiliteter for nødetatene.
   
 • Vi jobber med å sikre bedre transportstøtte for beredskapstroppen.
   
 • Vi styrker samarbeidet mellom politiet og Forsvaret og følger opp arbeidet med å lovfeste bistandsinstruksen.
   
 • Det etableres en database over bombekjemikalier i Kripos.
   
 • Vi jobber med ny våpenlov.
   
 • Vi har styrket PST med 10 millioner kroner til IKT-tiltak.
   
 • Vi har gjort det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet døgnbemannet.
   
 • Vi har styrket Sivilforsvaret med 5,4 millioner kroner til modernisering.
   
 • Vi har styrket Hovedredningssentralen med 9 millioner kroner for å styrke den operative evnen.
   
 • Vi har undertegnet kontrakten for nye redningshelikoptre – det har betydning for beredskapen i 30-40 år fremover. De første helikoptrene kommer i 2017.
   
 • Vi følger opp JDs nye ansvar for IKT-sikkerhet og ser det i sammenheng med sikkerhets- og beredskapsarbeidet for øvrig.

 

Til toppen