Statsbudsjettet 2023

2,06 milliardar kroner meir i frie inntekter til Vestland neste år

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.

Veksten er fordelt med om lag 1,7 milliardar kroner til kommunane og 0,9 milliardar kroner til fylkeskommunane.

På grunn av den økonomiske situasjonen legg ikkje regjeringa opp til stor inntektsvekst i kommunane neste år utover det som er nødvendig for å dekke høge demografikostnader som følgje av mellom anna mange flyktningar frå Ukraina.

− Vi prioriterer kommunane, men også kommunane vil merke at det er eit stramt budsjett.  Heldigvis er mange kommunane godt rusta til å handtere utfordringane og gje innbyggjarane sine gode tenester også neste år. Samstundes er det store variasjonar mellom ulike kommunar og for nokre vil det kunne verte meir krevjande enn for andre, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Fordeling av frie inntekter

Tabellen nedanfor viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestland og den nominelle veksten frå 2022 til 2023. Vi tar utgangspunkt i eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2022, der det er tatt omsyn til at skatteanslaget er auka med 2,4 milliardar kroner etter stortingsbehandlinga av revidert nasjonalbudsjett 2022.

For å gjere inntektsnivået i 2022 samanliknbart med inntektsnivået i 2023, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Mellombelse, ekstraordinære skatteinntekter på 14 milliardar kroner og løyvingane i samband med koronapandemien, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2022.

Trekket i samla rammetilskot for kommunesektoren på 3 milliardar kroner i 2023 grunngitt med ekstraordinære inntekter frå konsesjonskraft påverkar ikkje berekna vekst for kommunar og fylkeskommunar, sidan det er et eittårig trekk.

Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

Tabell – Anslag på frie inntekter i 2023 og nominell vekst frå 2022 til 2023

 

Anslag på

Vekst frå anslag

 

frie

på rekneskap 2022 - 2023

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent

 

2023

kroner

 
 

(1000 kr)

(1000 kr)

 

 

1

2

3

       

4601 Bergen

18 117 773

562 645

3,2

4602 Kinn

1 200 837

49 602

4,3

4611 Etne

298 104

10 566

3,7

4612 Sveio

405 831

15 503

4,0

4613 Bømlo

823 349

27 079

3,4

4614 Stord

1 243 016

64 542

5,5

4615 Fitjar

222 903

6 158

2,8

4616 Tysnes

242 573

5 364

2,3

4617 Kvinnherad

897 448

24 127

2,8

4618 Ullensvang

840 058

27 712

3,4

4619 Eidfjord

92 219

3 429

3,9

4620 Ulvik

102 303

4 019

4,1

4621 Voss

1 128 018

44 099

4,1

4622 Kvam

612 498

20 810

3,5

4623 Samnanger

183 126

5 207

2,9

4624 Bjørnafjorden

1 683 739

62 559

3,9

4625 Austevoll

426 857

10 716

2,6

4626 Øygarden

2 512 380

97 095

4,0

4627 Askøy

1 929 370

60 918

3,3

4628 Vaksdal

300 820

7 792

2,7

4629 Modalen

55 583

1 938

3,6

4630 Osterøy

523 717

17 568

3,5

4631 Alver

2 042 455

81 379

4,1

4632 Austrheim

216 512

6 148

2,9

4633 Fedje

61 359

1 004

1,7

4634 Masfjorden

149 562

3 276

2,2

4635 Gulen

197 268

5 247

2,7

4636 Solund

78 531

1 512

2,0

4637 Hyllestad

118 044

4 103

3,6

4638 Høyanger

300 983

8 822

3,0

4639 Vik

209 890

5 401

2,6

4640 Sogndal

855 255

37 672

4,6

4641 Aurland

145 107

6 867

5,0

4642 Lærdal

171 194

10 462

6,5

4643 Årdal

395 835

21 598

5,8

4644 Luster

401 235

19 773

5,2

4645 Askvoll

241 145

8 412

3,6

4646 Fjaler

239 321

5 436

2,3

4647 Sunnfjord

1 568 146

48 224

3,2

4648 Bremanger

290 709

8 745

3,1

4649 Stad

686 089

19 007

2,8

4650 Gloppen

450 070

19 130

4,4

4651 Stryn

510 440

20 419

4,2

Til fordeling gjennom året

30 000

 

 

Vestland

43 201 674

1 472 088

3,5

       

Vestland fylkeskommune

11 693 494

585 483

5,3

 

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2023, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2022 til anslag for 2023 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

E-post til kommunikasjonseininga: ke@kdd.dep.no