48 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 15.juni ble 48 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv om audiovisuelle medietjenester, det såkalte ATM-direktivet.

Direktivet setter rammene for fjernsynsvirksomhet og skal sikre uendret videresending av fjernsynssendinger innenfor EØS-området. Det omfatter i tillegg til fjernsyn også tjenester hvor seerne selv kan velge tidspunktet for når et program skal sees.

Blant hovedpunktene i direktivet er nye regler for tilgjengelighet for syns- og hørselshemmede, et generelt forbud mot produktplassering, egne regler om beskyttelse av mindreårige samt at det åpnes for en liberalisering og forenkling av reklameavbruddsreglene.

Direktivet fastsetter minimumskrav til reklame, slik at det enkelte land har adgang til å fastsette strengere regler eller mer detaljerte bestemmelser. Reklameforbudet mot alkohol er et viktig virkemiddel i Regjeringens arbeid for å motvirke skadelig konsum av alkohol. Det legges til grunn at både det generelle forbudet mot alkoholreklame og alkoholforskriftens særskilte forbud mot alkoholreklame i rettede sendinger fra utlandet kan bestå. Beslutningen er tatt med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103 fordi rettsakten krever lovendring.  Les mer på Kulturdepartementets hjemmeside.

Etterslep redusert
På møtet i EØS-komiteen var det enighet om at det er gjort en betydelig innsats for å redusere etterslepet av rettsakter som skal tas inn i EØS-avtalen. Fra EØS/EFTA-siden ble det understreket at det alltid vil være en viss tidsforskjell, ettersom den formelle prosessen med å innlemme rettsakter i EØS-avtalen finner sted etter at EU har vedtatt rettsaktene og fordi gjennomføringsfristen i mange tilfeller er kort tid etter regelverket er vedtatt i EU.

EU-siden opplyste at for noen av rettsaktene som ikke er innlemmet anser man drøftelsene på teknisk nivå for å være uttømt, og man vil derfor vurdere bruk av formelle prosedyrer i EØS-avtalen for å finne en løsning. EØS/EFTA-siden opplyste at man vil gi EU-siden en oversikt over utestående saker og en forklaring på hvorfor enkelte tar tid.

Møtekalender for andre halvår 2012 ble vedtatt.

I dette dokumentet (pdf) kan du lese mer om rettsaktene som EØS-komiteen fattet beslutning om, ordnet etter hvilket departement som er ansvarlig.

 

Til toppen