Bankene trenger konkurranse

Innlegg i Drammens Tidende

God konkurranse mellom bankene er viktig for norsk økonomi, og kan gi forbrukerne lavere priser og bedre tilbud. I Finansmarknadsmeldinga 2013 varsler jeg flere initiativ som kan styrke konkurransen mellom bankene, skriver finansminister Siv Jensen.

God konkurranse mellom bankene er viktig for norsk økonomi, og kan gi forbrukerne lavere priser og bedre tilbud. I Finansmarknadsmeldinga 2013 varsler jeg flere initiativ som kan styrke konkurransen mellom bankene.

Norske banker går godt. Bankene hadde et samlet resultat på vel 45 mrd. kroner i 2013. Bankene har brukt deler av overskuddet til å gjøre seg mer solide. Det bidrar til sunne banker og vern mot framtidige kriser. Samtidig har det norske bankmarkedet over tid blitt mer dominert av de største bankene som har fått en forholdsvis høy andel av samlede utlån. Konsentrasjonen er relativt høy sammenlignet med mange andre land. Det er negativt for konkurransen.

På den annen side har vi et stort antall banker – både norske og utenlandske - som ønsker seg nye kunder. Kredittveksten gjør også at det norske bankmarkedet er i vekst, og at bankene hele tiden har nye lån å konkurrere om. Tekniske løsninger bryter opp geografiske markedsområder og legger til rette for at kunder og banker kan finne hverandre over store avstander. Terskelen for å markedsføre nye banktilbud må ikke være for høy.

Jeg mener det ligger til rette for god konkurranse om norske bankkunder, men både myndighetene og bankkundene må bidra til at konkurransen faktisk fungerer. I den senere tid har bankenes utlånsmarginer fått stor oppmerksomhet. Dette gjelder spesielt boliglånsmarginene. Siden 2011 har bankenes boliglånsmarginer økt, om enn fra et lavt nivå. De er nå litt lavere enn marginene på foretakslån. Foretakslån er normalt mer risikable enn boliglån. Tradisjonelt har det derfor vært høyere marginer på disse. At det nå er liten forskjell på utlånsmarginene, kan tyde på at konkurransen mellom bankene i boliglånsmarkedet kunne vært sterkere.

Statistikken viser at mange norske forbrukere er lojale bankkunder. Det kan selvsagt skyldes at de er fornøyde bankkunder. Én annen årsak kan være at det er for tungvint å finne fram til gode alternativer. Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet som gir forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne ulike tilbud og ta gode valg. Jeg vil gjøre det lettere for forbrukerne å bytte bank. Vi vil styrke Finansportalen blant annet ved å påse at alle finansinstitusjoner får en lenke til portalen på sine hjemmesider. En slik lenke vil synliggjøre at alternative banktilbud bare er et «tastetrykk unna».

Norske forbrukere tar i stor grad opp lån med flytende rente. Finansportalens oversikter over flytende renter hos ulike banker kan gi nyttig informasjon. Finansportalen arbeider også med å utvikle oversikt over historiske bankpriser. Allerede nå er en testversjon tilgjengelig. Dette er et tiltak jeg er svært positiv til.

Et annet tiltak vi vil få vurdert, er å legge til rette for såkalt «nummerportabilitet». Når en bankkunde har bestemt seg for å bytte bank, bør bankbytte foregå smidig og enkelt, uten unødvendig plunder. Det gjelder både for forbrukere og bedrifter.  Her vil vi se på ulike teknologiske løsninger.

Jeg tar initiativ til å opprette et konkurransefaglig forum som skal styrke kontakten og informasjonsutvekslingen mellom Finanstilsynet, Konkurransetilsynet og forbrukermyndighetene om konkurransefaglige spørsmål. Bedre informasjonsutveksling kan styrke kvaliteten i det arbeidet som gjøres for å bedre konkurranseforholdene i næringen.

Flere tiltak er beskrevet i meldingen. Jeg prioriterer arbeidet med å øke konkurransen i banksektoren høyt. Samtidig vet vi at god konkurranse ikke kan vedtas politisk. Den oppstår i samspillet mellom gode rammevilkår, oversiktlige tilbud og prisbevisste kunder. Jeg håper bankkundene nå kjenner sin besøkelsestid.