Nasjonale eksperter - viktige nettverk

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Torsdag 18. september var de norske nasjonale ekspertene invitert til Norges hus i Brussel for å bli oppdatert på regjeringens strategi for samarbeidet med EU, og for å knytte kontakt med de ansatte ved Norges delegasjon til EU.

De norske nasjonale ekspertene jobber til daglig i ulike deler av Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen).

Norge har i overkant av femti nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Hensikten med ordningen er å bygge opp EU-kompetansen i forvaltningen i Norge. Den skal bidra til å styrke forståelsen av politikk- og regelverksutformingen i EU, og også bidra til den norske prosessen med innspill til EUs arbeid.

Torsdag fikk de nasjonale ekspertene høre hvordan de kan bidra til regjeringens strategi for samarbeidet med EU, med vekt på enda bedre utnyttelse av de nasjonale ekspertene. En så også nærmere på utvikling av nettverk med hjemmebasen og EU-delegasjonen. Interesseorganisasjonen for norske, nasjonale eksperter i EUs institusjoner (CLENAD Norge) presenterte aktuelle saker.

Utvikle gode møteplasser
I sin åpning la ambassadør Atle Leikvoll vekt på de endringene med nye kommissærer og nytt Europaparlament; et lagskifte hvor det vil være nyttig med nasjonale eksperters erfaringer om hvordan dette vil påvirke Europakommisjonens arbeid. Nasjonale eksperter engasjeres med i ulike seminarer og møter med norske besøk til Brussel og Leikvoll la vekt på å styrke nettverket og utvikle gode møteplasser med de nasjonale ekspertene.

Etter innlegget fra fagdirektør Geir Bekkevold i Utenriksdepartementet, om rollen til de nasjonale ekspertene, ble det en engasjert debatt. Flere ideer til hvordan en kan styrke dialogen med hjemmebasen og EU-delegasjonen kom opp. Dette dekket forslag av praktisk karakter, som nær dialog med nasjonale eksperter tidlig i perioden, rutiner for informasjonsutveksling, nær kontakt med sentrale norske aktører i Brussel, som regionskontorene, og Brusselkontorene til KS, LO og NHO, til mer overordnet strategiske synpunkter om bedre forankring av nasjonale eksperter i departementene og underliggende etater.

Målet er å utvikle en mer bevisst holdning til hvorfor Norge sender nasjonale eksperter til Europakommisjonen, og hva en kan forvente å få ut av stillingen. Bekkevold konkluderte med at en må legge en «Ole Brumm-strategi» til grunn – både og. Det dreier seg dels om å jobbe med praktiske ordninger, dels på nytt, samt å minne om de strategiske aspektene ved ordningen.

Nær dialog verdsettes
Den nasjonale eksperten Tom-Espen Møller presenterte CLENAD Norge. Organisasjonens viktigste oppgaver er å arbeide for gode arbeidsvilkår for de nasjonale ekspertene, i tillegg til å gi veiledning i praktiske spørsmål. Møller minnet om CLENADs tipshefte som er god kilde til informasjon om praktiske spørsmål knyttet til det å arbeide som nasjonal ekspert.

Ambassadør og nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, sa at delegasjonen setter pris på den nære dialogen med CLENAD Norge. Det er viktig å videreføre og styrke denne, samt fange opp nye utfordringer. Utenriksdepartementet, i samarbeid med EU-delegasjonen og CLENAD Norge, vil følge opp arrangementet med et møte med nasjonale myndigheter i Oslo i desember.

 

Til toppen