Diskuterer EUs skipsfartsstrategi i Aten

Det greske EU formannskapet arrangerer et uformelt ministerrådsmøte om skipsfartsspørsmål i Hellas 7. mai.

Det greske EU formannskapet arrangerer et uformelt ministerrådsmøte om skipsfartsspørsmål i Hellas 7. mai. 

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan, med sin greske kollega, Miltiadis Varvitsiotis, som er minister for shipping og maritime saker i Hellas. FOTO: Den norske ambassaden i Aten

Hovedfokus for diskusjonen i møtet vil være en ”midtveis” gjennomgang av Europakommisjonens skipsfartsstrategi.  Strategien ble vedtatt i 2009 og løper fram til 2018. Statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og Fiskeridepartementet representerer Norge under møtet.

Fra norsk side vil det bli lagt vekt på følgende:

  • åpen internasjonal markedsadgang i skipsfarten, herunder forhandlinger om en internasjonal tjenesteavtale (TISA)
  • tiltak for å fremme miljøvennlig skipsfart, blant annet ved å gjennomføre IMOs regelverk om reduserte utslipp av svovel fra skip
  • maritim forskning og innovasjon, der EUs rammeprogram for forskning (Horizon 2020) og koordinering av nasjonale forskningsprogrammer (JPI Ocean) er de sentrale europeiske virkemidlene

Ambisjonen er å holde fast ved Europas verdensledende posisjon innen skipsfart, og utvikling av konkurranseevne i globaliserte markeder basert på kvalitet og kompetanse.

På basis av diskusjonen i møtet vil det bli utarbeidet en deklarasjonstekst, som kan vedtas av ministrene, og dette vil danne grunnlag for formelt vedtak av konklusjoner fra Det europeisk Råd på et møte blant medlemslandenes transportministre i Luxemburg 5. juni.   

Det vil også bli holdt en arbeidslunsj der generalsekretær Koji Sekimizu i FNs sjøfartsorganisasjon IMO deltar. Tema i lunsjen vil være gjennomføring av vedtatt IMO regelverk, som er et av de prioriterte områder for IMOs arbeid. Dette er viktig for å sikre like vilkår for aktørene i skipsfartsnæringen uavhengig av hvilket land det opereres i eller hvor et skip er registrert.

Til toppen