Godkjenning av plan for utbygging og drift av Flyndre

Olje- og energidepartementet har etter vedtak fattet av Kongen i statsråd 23. mai godkjent plan for utbygging og drift av oljefunnet Flyndre i Nordsjøen.

Feltet ligger om lag 38 kilometer vest for Ekofisk-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen. De forventede investeringene knyttet til utbygging av feltet er 3,45 milliarder  kroner.

- Utbyggingen av Flyndre er et godt eksempel på hvordan relativt små olje- og gassfunn kan bygges ut ved å utnytte tilgjengelig kapasitet i allerede eksisterende infrastruktur. Denne typen mindre utbygginger bidrar til å opprettholde produksjonen fra kontinentalsokkelen, og til at så stor grad av ressursene som mulig blir utnyttet, sier statsråd Tord Lien.
 
Funnet overskrider grenselinjen mellom Storbritannia og Norge. Flyndre planlegges bygget ut med alle innretninger og all infrastruktur på britisk side av grenselinjen. Prosjektet vil ha en produksjonsbrønn og en havbunnsramme knyttet til Clyde-innretningen på britisk sokkel. Planlagt produksjonsstart er 2. kvartal 2016. Rettighetshaverne i den norske utvinningstillatelsen er Maersk Oil Norway AS (88,346 prosent), Statoil Petroleum AS (6,654 prosent) og Petoro AS (5 prosent).

Til toppen