Kulturlandskapet endrer seg

Rapporten Jordbruk og miljø - Tilstand og utvikling 2013 fra SSB er nå publisert. Den viser at antall jordbruksbedrifter er sterkt redusert. Av 213 400 bedrifter i 1949 var det i 2012 bare 44 800.

Rapporten Jordbruk og miljø - Tilstand og utvikling 2013 fra SSB er nå publisert. Den viser at antall jordbruksbedrifter er sterkt redusert. Av 213 400 bedrifter i 1949 var det i 2012 bare 44 800.

Gjennom overvåkingsprogrammet 3Q (Tilstandsovervaking og REsultatkontroll i jordbrukets KUlturlandskap) har Skog og landskap bidratt med tall til denne rapporten. 3Q-programmet ble igangsatt i 1998 på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukarlag. 3Q-programmet rapporterer nasjonale og regionale indikatorer for utviklingstendenser i jordbrukets kulturlandskap.

Tallrike tufter og ruiner i utmarka vitner om nedlagte og fraflytta setre.
Tallrike tufter og ruiner i utmarka vitner om nedlagte og fraflytta setre. (Foto: Kari Stensgaard/Skog og landskap)

 

 

Til toppen