Landbruks- og matministerens innlegg til Stortingets behandling av Dokument 8:36 S - om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager

Representantforslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum

President, 

I forslaget fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum bes regjeringen sørge for at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager. 

Fram til 2003 var det beredskapslager av korn og mel forskjellige steder i Norge. I forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2003 foreslo Bondevik II-regjeringen en avvikling av eksisterende ordning for lager av korn og mel. Det ble vist til at dette var i tråd med St. meld. 17(2001-2002) om Samfunnssikkerhet. Stortinget vedtok avvikling av lagrene. 

Den rød-grønne regjeringen (Stoltenberg II) behandlet bl.a. spørsmål knyttet til matvareberedskap i St. meld. nr. 22 (2007-2008) om Samfunnssikkerhet, men så ikke behov for å gjeninnføre beredskapslagre for korn. 

Men i oktober i fjor, etter 8  år i regjering og da en ny regjering skulle overta, foreslo den rødgrønne regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 en bevilgning på 5 mill. kroner til etablering av beredskapslager for matkorn. 

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014, gjorde vi på det tidspunktet den vurderingen at det ikke var nødvendig å opprette et beredskapslager for matkorn.

Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid anses ikke å være realistisk etter de gjeldende planforutsetningene. 

Det er heller ikke noen tegn på at det blir vanskelig for Norge å få nødvendige forsyninger av korn utenfra. Den globale kornproduksjonen har steget jevnt over mange år, med unntak for noen år på grunn av tørke og avlingssvikt.  Det globale kornforbruket har økt i om lag samme takt som økningen i produksjonen. Befolkningsvekst  og velstandsvekst bidrar til økning i kornforbruket. 

President,

Internasjonale kornpriser svinger mye, avhengig av blant annet produksjon, lagertall og værutsikter. Hveteprisen økte betydelig i 2007-2008 for så å falle igjen. Produksjonsfallet i 2012 førte til høyere priser de påfølgende månedene, mens prisene gikk jevnt nedover i 2013 som følge av gode avlinger. Prognosene for den nærmeste framtid viser god tilgang på vare. Samlet sett viser det internasjonale kornrådets prisindeks at det i april var en prisnedgang på hvete. 

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget, som del av budsjettavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre, en anmodning til regjeringen om å utrede behovet for en ordning med kornlager. 

Som jeg viste til i mitt brev av 27.03.14 til Næringskomiteen vedrørende representantforslaget, har Landbruks- og matdepartementet gitt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i oppdrag å utrede behovet for en ordning med kornlager. Frist for utredningen er 1. juni 2014. 

President, 

Når utredningen fra NILF foreligger, vil regjeringen ta stilling til om det er behov for beredskapslager og evt. hvordan dette bør organiseres. 

Regjeringen vil komme tilbake med en tilråding til Stortinget om dette i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2015. 

Stortinget har bedt regjeringen utrede behovet for en ordning med kornlager. Det framsatte representantforslaget legger opp til å konkludere om hvordan beredskapslagring av matkorn bør organiseres. 

President, 

Jeg mener dette vil være å foregripe regjeringens utredning om behovet for en ordning med kornlager, og av hvordan dette evt. skal organiseres.

Til toppen