Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 12 i Stortingets spørretime 14.05.2014

Spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Flere uavhengige har nå målt skogsveien over gnr. 31 bnr. 2,9 og 10 i Gratangen kommune og kommet frem til at den er galt inntegnet på kartet. Dersom dette stemmer bygger beslutningen fattet av fylkeslandbruksstyret (2007), Fylkesmannen i Troms, Statens landbruksforvaltning og av departementet på feil grunnlag. Det er oppsiktsvekkende at så mange instanser i så fall ikke har sjekket terrenget. Mener statsråden at skogsveien er riktig inntegnet på kartet?

Spørsmål,

Flere uavhengige har nå målt skogsveien over gnr. 31 bnr. 2,9 og 10 i Gratangen kommune og kommet frem til at den er galt inntegnet på kartet. Dersom dette stemmer bygger beslutningen fattet av fylkeslandbruksstyret (2007), Fylkesmannen i Troms, Statens landbruksforvaltning og av departementet på feil grunnlag. Det er oppsiktsvekkende at så mange instanser i så fall ikke har sjekket terrenget. Mener statsråden at skogsveien er riktig inntegnet på kartet?

President,

Jeg kjenner ikke til opplysningene som stortingsrepresentanten gir om feilaktig kartfesting av skogsveien i Gratangen. Jeg har derfor ikke grunnlag for å svare konkret på spørsmålet som stilles.

Jeg vil imidlertid peke på at alle forvaltningsinstanser som har vært involvert i denne saken har foretatt befaring av skogsveien i terrenget. Feltbefaringer, sammen med andre opplysninger om veitiltaket, er også lagt til grunn for Fylkeslandbruksstyret i Troms sitt endelige vedtak av 17. november 2008.

Landbruks- og matdepartementet har i brev av 12. desember 2012 til partene, og etter befaring av veien, ikke funnet grunn til å omgjøre Fylkeslandbruksstyrets endelige vedtak av 17. november 2008. Dette har jeg også meddelt Stortinget tidligere i svar på skriftlig spørsmål nr. 446 fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen om denne veien. I mitt svar av 3. mars 2014 pekte jeg på at den forvaltningsrettslige siden av saken ble endelig avsluttet fra departementets side i 2012, og at det således ikke var aktuelt for meg å gå inn i saken på nytt. 

Til toppen