Lov om intelligente transportsystemer (ITS) på høring: Skal bidra til modernisering av transportsystemet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Transportsektoren står overfor en rekke utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, kapasitet, miljø og klima. For å løse disse utfordringene må transportsystemet moderniseres. Vi må bruke vår infrastruktur smartere. I denne sammenheng er ITS (intelligente transportsystemer) svært viktig.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Vegdirektoratet, på vegne av Samferdselsdepartementet, sender et forslag til lov om ITS ut på offentlig høring.

– ITS er viktig på svært mange områder. Slike systemer kan blant annet bidra til å øke trafikksikkerheten, redusere trengselen på vegnettet, sikre bedre trafikkflyt, bidra til reduksjon av vegsektorens miljø- og klimapåvirkning, sikre kommunikasjon mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og infrastruktur - samt skape digitale systemer for reiseplanlegging basert på sanntidsdata, sier samferdselsministeren. 

ITS-systemene må kunne virke sammen

Interessen for ITS er stor, i verden, i EU og i Norge. Det er en rivende teknologisk utvikling på området, og regjeringen ønsker å ligge i forkant av denne utviklingen. Norge ligger allerede langt framme, men utfordringene er mange. For å utnytte potensialet i ITS fullt ut, må systemer og tjenester virke sammen - på tvers av transportformer, landegrenser og administrative grenser.

– For å få til dette, lager vi en egen lov for ITS. Loven gir oss et hjemmelsgrunnlag som gjør det mulig for regjeringen å legge til rette for at systemer og løsninger kan fungere sammen på en god måte, avslutter Ketil Solvik-Olsen.

Høringsfrist: 12. februar 2015

Høringsdokumentene finner du på hjemmesidene til Statens vegvesen