Ny evaluering av klima- og skogprosjektet

Norges regnskogsatsing er en internasjonal suksess

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag inviterer klima- og miljøminister Tine Sundtoft Stortinget til presentasjon av en stor uavhengig evaluering av det norske klima- og skogprosjektet.

 

Det er NORAD som har bestilt rapporten, som omfatter prosjektets arbeid i perioden 2007-2013 og er gjennomført av konsortiet LTS International der blant annet Christian Michelsens institutt har bidratt.

- Denne uavhengige evalueringen viser at det nytter å jobbe hardt for å bevare verdens regnskoger, og forteller oss at satsingen er en internasjonal suksess. Regnskogsatsingen ble en del av norsk klimapolitikk blant annet etter krav fra Høyre. Nå har Norge tatt lederskap på et område der det er helt avgjørende å lykkes hvis vi skal klare å bekjempe klimaendringene", sier Tine Sundtoft.

 

Regnskogsbevaring er et område der Norge markerer seg tungt internasjonalt. Så langt har vi utbetalt over 10 milliarder kroner til tiltak som skal få ned klimagassutslippene fra avskoging. Over 40 prosent av midlene er utbetalt til Brasil. Brasil har i følge evalueringen i perioden 2007-2013 spart atmosfæren for 3 milliarder tonn CO2 ved å redusere avskogingen i Amazonas. Dette er omtrent 60 ganger så mye som Norges årlige klimagassutslipp, og det største enkeltstående utslippskuttet i verden.

 

- Klima- og skogsatsingen er et konkret eksempel på effektiv klimapolitikk. Den bidrar til globale utslippsreduksjoner og gir lokal forankring for bærekraftig utvikling. Regjeringen vil videreføre satsningen på minst samme nivå frem til 2020 og Stortinget har gitt sin tilslutning til dette", sier Sundtoft.

 

Brasil er i tillegg til Indonesia Norges største og viktigste samarbeidsland i regnskogsatsingen. De to landene står til sammen for halvparten av de globale klimagassutslippene fra avskoging. Sundtoft understreker at det fortsatt er mye som gjenstår.

 

- Vi er innstilt på at dette er et langsiktig arbeid som i mange land krever tunge reformer. Det handler om å gi mennesker muligheter for bærekraftig vekst og vise verdien av å ta vare på skog. Det er ikke gjort over natten. Men resultatene er generelt positive, også utover der som gjelder reduksjon av klimagassutslipp. Vårt engasjement i Indonesia har for eksempel bidratt til kampen mot korrupsjon og ulovlig hogst, sier Sundtoft.

 

Ifølge evalueringen er det oppnådd gode resultater på klima- og skogsatsingens tre klimamål:

 

Klimamål 1: Utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) skal inngå i en ny internasjonal klimaavtale.

* Evalueringen vurderer dette arbeidet som "en stor suksess". Norsk støtte har bidratt til at et stort antall land har engasjert seg i arbeidet. De store betalingsløftene fra Norge til Brasil og Indonesia vurderes å ha bidratt til å skape internasjonal framdrift og utløse bred politisk støtte.

 

Klimamål 2: Kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner i utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.

* Evalueringen vurderer at satsingen har gitt et "godt bidrag" til dette, særlig i Brasil og Indonesia. Satsingen har gitt viktige bidrag til utviklingen av systemer for å måle, rapportere og verifisere utslippsreduksjoner.

 

Klimamål 3: Bevare naturskog i utviklingsland for å sikre denne skogens evne til å lagre karbon

* Evalueringen vurderer at klima- og skogprosjektet har gitt et "solid bidrag" til bevaring av naturskoger.

 

Evalueringen viser dessuten at klima- og skogsatsingen bidrar til bærekraftig utvikling, til å styrke urfolks rettigheter og til å bevare livsgrunnlaget for lokalsamfunn.

Rapporten inneholder også kritikk, peker på områder med mulighet for forbedringer, og gir anbefalinger for hvordan Norge kan følge opp disse.

 

Les hele evalueringsrapporten på Norads hjemmesider.