Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny karantenelov skal gi økt tillit

- Vi ønsker å styrke tilliten og åpenheten i overganger mellom politikk, embetsverk og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag til en ny karantenelov. Med den nye loven skjerpes reglene for politikere og ansatte i statsadministrasjonen.

Forslaget til karantenelov omfatter en lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn. Med karantene menes et tidsbegrenset forbud mot å tiltre ny stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablere næringsvirksomhet. Med saksforbud menes et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder.

- Hele det politiske systemet, både politikere og ansatte i departementene er avhengig av tillit. Derfor er åpenhet og ryddighet i overganger mellom politikk, privat sektor og embetsverk viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Siden 2005 har det vært tre sett med retningslinjer om saksforbud og karantene for politikere, embets- og tjenestemenn. I det nye forslaget samles dette i en lov.

- Nå blir det en lov og dermed blir det også enklere og mer oversiktelig for alle å vite hvilke regler som gjelder. Regleverket vil gjelde for politikere som går til andre jobber, politikere som går til jobber i departementene og ansatte i departementene som gå til andre arbeidsplasser.

I de nye karantenereglene for politikere utvides lengstetiden for kombinasjon av karantene og saksforbud fra totalt 12 måneder i dag. Det vil kunne ilegges maksimalt seks måneder karantene og påfølgende 12 måneder saksforbud, totalt 18 måneder. Utvidelsen skyldes at arbeid med enkelte saker og saksfelt kan være problematisk utover 12 måneder.

- Vi foreslår nå en innstramming i form av et utvidet saksforbud for å sikre ryddighet og tillit. Det skal ikke være slik at noen ved å ansette en som nylig har vært i regjeringsapparatet skal kunne skaffe seg særlige fordeler gjennom kjennskap til en sak eller et pågående arbeid, sier Sanner.

Vilkårene for å ilegge karantene og saksforbud er i hovedsak de samme som i dag. Reaksjonsmuligheter ved brudd på regelverket blir lovfestet. Det vil også bli stilt strengere krav til dokumentasjon i forbindelse med overganger og oppstart av næringsvirksomhet.

Etter lovforslaget kan man, uavhengig av arbeidskontrakt, ilegge karantene og saksforbud for den øverste administrative ledelse i departementene og øverste ledere for statlige virksomheter som forlater statsforvaltningen. For andre ansatte i statsforvaltningen må det vurderes konkret om karantene og saksforbud skal reguleres i arbeidskontrakten. Det skal fortsatt være hovedregelen at klausul om karantene og saksforbud må vurderes forut for tilsetting og inntas i den ansattes arbeidskontrakt. I særlige tilfeller, når tungtveiende hensyn taler for det, kan karantene og saksforbud ilegges selv om det ikke er regulert i kontrakten.

- Vi ønsker overganger mellom privat næringsliv, politikk og statsforvaltning. Det er bra for både forvaltningen og politisk ledelse å ha erfaring fra næringslivet, og det er bra at næringslivet får erfaring fra departementer og politiske prosesser, sier Jan Tore Sanner.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen