Oljedirektoratets vurdering av kraft fra land til Utsirahøyden

Som en del av oppfølgingen av Stortingets behandling av kraft fra land til Utsirahøyden i juni 2014 har departementet nå mottatt en faglig vurdering av Oljedirektoratet (OD) om problemstillingen.

Regjeringen legger klimaforliket til grunn i arbeidet med kraft fra land og følger opp det Stortinget har besluttet i spørsmålet om en samordnet kraft fra land-løsning til Utsirahøyden. Oljedirektoratet har vurdert ulike tekniske løsninger for å etablere en samordnet kraft fra land-løsning for feltene Sverdrup, Krog, Grieg og Aasen på Utsirahøyden. Direktoratet konkluderer med at det lar seg gjøre å etablere en områdeløsning før 2022, men at det ikke vil være mulig å etablere en områdeløsning for kraft fra land allerede fra produksjonsstart av Sverdrup uten at dette medfører en betydelig risiko for at første byggetrinn for feltet forsinkes.

- Som planlagt vil Sverdrup-feltet drives med kraft fra land allerede fra produksjonsstart i 2019, og det vil gjøres tidliginvesteringer på land knyttet til en områdeløsning. Jeg har merket meg Oljedirektoratets faglige vurdering om at det, i tråd med Stortingets intensjoner, er mulig å realisere en områdeløsning innen 2022, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Oljedirektoratet understreker i sin vurdering at dersom man skal lykkes i å gjennomføre denne typen store, kompliserte prosjekter i henhold til tid, kostnader og kvalitet er det bl.a. avgjørende at forprosjekteringen er tilstrekkelig ferdigstilt før investeringsbeslutning tas og plan for utbygging og drift (PUD) leveres inn. Forprosjekteringen for første byggetrinn for Sverdrup er nå i sluttfasen og skal være ferdig i november 2014 slik at investeringsbeslutning kan tas og PUD leveres medio februar 2015.

- I likhet med Stortinget, er jeg opptatt av å unngå at første byggetrinn av Sverdrup-feltet forsinkes. Oljedirektoratets faglige vurdering gir ikke grunnlag for et annet utbyggingskonsept for dette byggetrinnet enn det selskapene nå arbeider med. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om hvor raskt en områdeløsning skal etableres i en stortingsproposisjon om Sverdrup-utbyggingen våren 2015, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er Oljedirektoratets vurdering at å etablere en områdeløsning i forbindelse med andre byggetrinn av Sverdrup vil gi den laveste risikoen i prosjektgjennomføringen og ha minst innvirkning på produksjonen fra Sverdrup.  En slik løsning vil etter ODs vurdering gi det beste grunnlaget for å velge et optimalisert kraftanlegg for området, og dermed unngå en uforholdsmessig kostbar løsning. Dette vil samlet sett legge best til rette for god ressursforvaltning. OD peker også på at løsninger som involverer bygging av en egen innretning til havs for mottaksstasjonen for kraft fra land (”hub”) vil bli mer kostbare.

Bakgrunn
Som en del av oppfølgingen av Innst. 237 (2013-2014) ba departementet Oljedirektoratet i brev av 30. juni 2014 om så raskt som mulig legge fram en faglig vurdering om hvor raskt kabelforbindelse mellom feltene Krog, Grieg, Aasen og Sverdrup kan etableres, eventuelt om det er mulig å etablere denne allerede fra produksjonsstart, uten at dette forsinker første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet. Departementet ba om en rapportering på arbeidet innen 15. september 2014.

Lenke til Oljedirektoratets rapport.

Til toppen