Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet 2015 - SVs stortingsgruppe

Det vises til brev fra Stortingets finanskomité, Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe datert 21.11.14 med to spørsmål i forbindelse med Stortingetsbehandling av statsbudsjettet for 2015.

Spørsmål nr.1: Hva er fordelingseffekt av de samlede skatte- og avgiftsendringer på inntektsskatt, formuesskatt, minstefradrag og trygdeavgift som regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige om i budsjettavtalen, sammenliknet med 2014?

Tabell 1 viser beregnet endring i personskatter med budsjettavtalen sammenlignet med 2014-regler justert til 2015-nivå (referansesystemet for 2015). Beregningen inkluderer de fleste endringene i inntekts- og formuesskatten. Beregningene omfatter en netto lettelse på om lag 4,8 mrd. kroner påløpt. Fjerningen av skattebegrensningsregelen for mottakere av supplerende stønad, overgangsordning for uførepensjonister, nedtrapping av skattefradraget for pensjonister mot uføretrygd og økt påslag i normrenten inngår ikke. Heller ikke endringer i selskapsbeskatningen eller avgiftsendringene er medregnet.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2012. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2015. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre. Budsjettavtalen sammenlignet med referansesystemet for 2015. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt              

Antall

Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. (Prosent)

Gjennom-snittlig endring i skatt sammenlignet
med ref15

Herav: Gjennomsnittlig endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

551 100

4,9

-400

-100

150 000 - 200 000 kr

256 900

6,8

-400

-200

200 000 - 250 000 kr

334 700

11,1

-900

-300

250 000 - 300 000 kr

357 100

15,9

-800

-300

300 000 - 350 000 kr

369 000

18,7

-700

-300

350 000 - 400 000 kr

356 400

20,8

-800

-400

400 000 - 450 000 kr

350 900

22,3

-800

-400

450 000 - 500 000 kr

321 700

23,3

-800

-400

500 000 - 600 000 kr

487 000

24,6

-1 100

-400

600 000 - 750 000 kr

370 100

27,3

-1 600

-700

750 000 - 1 mill.kr

245 300

30,4

-2 000

-1 100

1 mill.kr - 2 mill.kr

171 000

34,7

-3 500

-2 600

2 mill. kr og over

28 300

36,9

-22 600

-21 700

I alt

4 199 500

24,7

-1 100

-600

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Spørsmål nr. 2: Sammenliknet med dagens ordning for barnetillegg for uføre, hvor mange kroner taper henholdsvis en enslig ufør med minsteytelse og tre, fire eller fem barn og en gift ufør med minsteytelse(forutsatt at inntekt inkludert ektefelle ikke overstiger grensene før avkorting finner sted) med tre, fire eller fem barn, og hvor mange barn lever i de familiene som vil rammes av disse kuttene?

Spørsmål nr. 2 er også sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, og vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets svar på dette.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen