Stabile utslipp gir optimisme

Mens pilene for noen år siden pekte oppover, var klimagassutslippene omtrent uendret i 2013 sammenlignet med året før. Det bedrer mulighetene for at vi kan nå utslippsmålene i 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Nye tall fra utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå ble lagt fram i dag og viser at petroleumsvirksomheten fortsatt er den største utslippskilden. Utslippene i sektoren økte med omtrent 2 prosent, mens andre sektorer som innenriks sjøfart motvirket dette gjennom utslippsreduksjoner. Både i 2012 og 2013 sto gasskraftverket på Kårstø for det meste stille, og hadde lave utslipp, noe som bidro til at utslippene ikke økte.

Gjennom klimaforliket har Stortinget vedtatt et mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020.

- Jeg bestilte en rapport i høst for å vite hvordan vi ligger an for å nå utslippsmålet. Rapporten viste at gapet har økt til 8 mill. tonn. Dette skyldes delvis skrinleggingen av Mongstad. Regjeringen kom ikke til dekket bord i klimapolitikken. Men vi skal jobbe med konkrete tiltak for å oppnå målet om 30 prosents utslippskutt i 2020, sier klima- og miljøministeren.

- Det blir avgjørende hva som skjer i årene fremover nå, sier Sundtoft. Det er et grønt skifte på gang, og transportsektoren er et godt eksempel. I årets fire første måneder har utslippene fra nye personbiler vært 110 g CO2/km, for få år siden var det ikke mange som hadde trodd dette.

- Vi arbeider med konkrete tiltak for å redusere utslippene, sier Sundtoft. På Høyres landsmøte varslet vi at vi i RNB bevilger 12,75 milliarder kroner mer til klima- og teknologifondet for å utvikle nye grønne løsninger. Vi har bevilget 100 millioner kroner til forskning på karbonfangst- og lagring. Vi legger opp til å sette ned en grønn skattekommisjon før sommeren. I tillegg skal vi fase ut oljefyring i statlige bygg innen 2016, to år før avtalt i klimaforliket.

Til toppen