Status i arbeidet mot fotballrelatert vold

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og kulturminister Torhild Widvey hadde 20. mars et møte med Norges fotballforbund. Temaet for møtet var behovet for lovendringer for å styrke politiets hjemmelsgrunnlag for inngripen overfor voldelige fotballsupportere.

– Den tragiske hendelsen i Sverige har dessverre aktualisert arbeidet vi holder på med enda mer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
– Vi jobber nå med å gjøre lovverket mer fleksibelt slik at politiet får bedre mulighet for å fjerne folk også fra andre steder enn selve arrangementsstedet i forbindelse med fotballkamper, sier Anundsen.

I Norge er ordensforstyrrelser og voldelig adferd fra risikosupportere i forbindelse med fotballkamper fremdeles et mindre problem. Men de seneste årene har politiet likevel erfaring med voldshandlinger fra og mellom grupper av risikosupportere som viser at det er behov for visse endringer i lovverket.

Lovforslaget om endring av straffeprosesslovens §222b er til behandling i departementet, og forventes ferdigstilt tidlig på høstparten. Lovendringen kan derfor bli gjeldende fra fotballsesongen 2015.

Til toppen