Revidert nasjonalbudsjett 2014

Styrker beredskapen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 20,9 millioner kroner til en rekke tiltak for å bedre beredskapen – blant annet anskaffelse av nye redningshelikoptre og etablering av gradert videokonferanseutstyr i departementene.

Nye redningshelikoptre

I desember 2013 undertegnet Norge kontrakt med AgustaWestland for anskaffelse av 16 nye redningshelikoptre.

– Denne anskaffelsen vil ha stor betydning de neste 30 til 40 årene, og vil vesentlig forbedre vår evne til søk og redning i Norge. Det vil også bidra til en vesentlig forbedring av muligheten til transport av nasjonale ressurser ved store hendelser, sier Anundsen.

Det er høy aktivitet i prosjektorganisasjonen for anskaffelsen av helikoptrene (NAWSARH), blant annet knyttet til oppfølging av kontrakten med AgustaWestland. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til NAWSARH med 11,8 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til skogbrannhelikopter med 2,4 millioner kroner, og å øke bevilgningen til Sysselmannen på Svalbard med 1,2 millioner kroner for å installere digitalt mobilsamband i Sysselmannens helikoptre. 

Gradert videokonferanseutstyr

Justis- og beredskapsdepartementet har rollen som fast lederdepartement i sivile kriser med mindre annet er bestemt. Departementet har også en samordningsrolle innen krisehåndtering og beredskap.

– For å fylle denne samordningsrollen på best mulig måte er det viktig at jeg har anledning til å gjennomføre graderte videokonferanser med statsministeren og forsvarsministeren, sier Anundsen.

Derfor foreslår regjeringen nå å styrke den sentrale krisehåndteringsevnen i Norge ytterligere ved å bevilge fire millioner kroner til anskaffelse av gradert videokonferanseutstyr. Systemet vil være av stor verdi for departementet i forbindelse med håndtering av hendelser.

Beredskapsarbeid i EU

Et revidert lovgrunnlag for EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering trådte i kraft 1. januar 2014, noe som medfører økte utgifter. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med 5,5 millioner kroner.

Målsettingen med den reviderte lovgivningen er styrket samfunnssikkerhet i Europa. Med bakgrunn i en økning i antall og alvorlighetsgrad av natur- og menneskeskapte kriser som har rammet Europa og europeere i de senere år, er intensjonen å styrke det sikkerhetsnettet samordningsmekanismen utgjør for de deltakende statene.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett her

Til toppen