Svar på spm. 1 til Prop. 118 S (2013-2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Jeg viser til brev av 16. juni 2014 med spørsmål til Prop. 118 S (2013-2014).

Spørsmål 1
Må leverandører som har lav arbeidsgiveravgift beregne høy arbeidsgiveravgift når de utfører arbeid for kunder som har høy arbeidsgiveravgift?

Finansdepartementets svar
Jeg forstår spørsmålet slik at problemstillingen er om leverandører av varer og tjenester som er omfattet av den generelle delen av DA-ordningen, og derved kan benytte redusert sats når virksomheten drives i en sone med redusert sats, likevel må benytte full sats når de leverer disse varene og tjenestene til foretak som utfører aktiviteter som er unntatt fra den generelle ordningen. Eksempelvis om en leverandør av renholdstjenester i sone V, som normalt kan benytte 0-sats, likevel må benytte full sats når renholdstjenestene leveres til et foretak som produserer elektrisitet i sone V, men som på grunn av sektorunntaket for energi må benytte full sats ved sin avgiftsberegning?

Sektorunntakene gjennomføres med utgangspunkt i hver enkelt aktivitet som utføres av de ansatte for sin arbeidsgiver, jf. punkt 3.1 i proposisjonen.  En arbeidsgiver som kun utfører aktiviteter (leverer varer og tjenester) som er omfattet av den generelle delen av DA-ordningen, kan følgelig benytte redusert sats i sone II-V. Dette gjelder altså uavhengig av egenskapene ved kunden. Leverandøren av renholdstjenester i eksemplet ovenfor kan derfor beregne avgift etter redusert sats. Det samme gjelder når varen eller tjenesten leveres av et foretak med blandet virksomhet, i den grad det har etablert et klart regnskapsmessig skille og den varen eller tjenesten som leveres ikke er sektorunntatt.

Tilsvarende gjelder for arbeidsutleie. I regjeringens forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak er det en bestemmelse i § 4 første ledd som innebærer at det må beregnes arbeidsgiveravgift med full sats på lønn mv. til utleide arbeidstakere som utfører sektorunntatte aktiviteter for innleier. Dette er vurdert som nødvendig for å skape forutsigbarhet og å unngå tilpasninger som kan være i strid med formålet med sektorunntakene, og derved medføre at det blir gitt støtte i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Det innebærer også en avgiftsmessig nøytralitet mellom å ha egne ansatte og å leie inn arbeidskraft for å utføre sektorunntatte aktiviteter. Se nærmere om dette i punkt 3.2 i proposisjonen.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen